District-heating mains construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: PGE Toruń S.A.
Номер: 8298175
Дата публикации: 10-03-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 45 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: District heating Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   PGE Toruń S.A.
   ul. Ceramiczna 6
   Toruń
   87-100
   Poland
   Telephone: +48 126209474
   E-mail: Robert.Krzesniak@gkpge.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogowym - ul. Forteczna w Toruniu (Etap J-H)


    Reference number: 1000947500
   2. Main CPV code:
    45232140
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    „Budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogowym - ul. Forteczna w Toruniu (Etap J-H)”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia wchodzi w skład projektu „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy” i zadania „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej osiedla JAR”. Dla tego projektu zawarto umowę POIS.01.06.02-00-0024/16-00 o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 (Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Sieci ciepłownicze na terenie miasta Torunia.


   4. Description of the procurement:

    Budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ulicy Fortecznej w Toruniu zgodnie z dokumentacją budowlaną dla przyłączenia obiektów do msc ma na celu umożliwienie zasilania w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych obszarów miasta przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przemysłową.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość - przedłużony okres gwarancji / Weighting: 5
    Price - Weighting: 95
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-07-02
    End: 2018-08-24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.06.02-00-0024/16-00
   13. Additional information:

    Przedmiot zamówienia wchodzi w skład projektu „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy” i zadania „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy” i zadania „Przyłączenie do sieci osiedla JAR".


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, stosownie do postanowień art. 133 ust. 4 Pzp

    2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

    1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

    4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

    3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub pkt2. niniejszej IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    Pozostałe warunki dotyczące podstaw wykluczenia i odstępstw Zamawiającego zgodnie z SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią:

    a. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie, w realizacji, co najmniej 3 zadań w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za zadanie takie Zamawiający uznaje wymianę, modernizację lub budowę, wraz z kompleksową dostawą materiałów budowlanych, sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych:

    — o łącznej długości co najmniej 1000 m (w nie więcej niż 3 zadaniach) oraz,

    — o łącznej wartości netto nie niższej niż 500 000,00 PLN (w nie więcej niż 3 zadaniach).

    W przypadku realizacji zadań z powierzonego materiału w zakresie rur preizolowanych Zamawiający dopuszcza łączną wartość netto nie niższą niż 300 000,00 PLN (w nie więcej niż 3 zadaniach).

    W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum powyższe warunki mogą spełniać łącznie wszyscy konsorcjanci.

    Zamawiający wymaga przedstawienia referencji.

    b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

    — kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z uprawnieniami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    — minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami),

    — minimum 2 osoby z aktualnymi uprawnieniami do spawania (co najmniej 111T).

    Dopuszcza się zatrudnienie do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodników, asfaltu, itp.) pracowników nie posiadających świadectw kwalifikacyjnych.

    Wykonawca dołączy skany świadectw kwalifikacyjnych, uprawnień i poświadczeń budowlanych oraz uprawnienia spawaczy (dokumenty te powinny zostać zanonimizowane – bez danych osobowych).

    c. dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

    — urządzeniami technicznymi (wykaz) - sprzęt budowlany (koparki, spawarki, zagęszczarki wibracyjne itp.),

    — lista potencjalnych podwykonawców, w przypadku gdy Oferent nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Zamawiającego na usługi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

    — oświadczenie producenta systemu preizolowanego, dotyczącego przedmiotu zamówienia wg niniejszej specyfikacji:

    — o udzieleniu Wykonawcy autoryzacji na zakres obejmujący, co najmniej montaż, serwis i sprzedaż danego systemu preizolowanego,

    — o posiadaniu przez system parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym (szczególnie w zakresie izolacyjności termicznej),

    — lista podwykonawców podlega akceptacji przez Zamawiającego.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty netto. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w SIWZ.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Termin płatności wynosi 60 dni, za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-30
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-30
   Local time: 13:00
   Place:

   Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się na Portalu Zakupowym oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr2 CUW w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, Budynek A, sala 111.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Przedmiot zamówienia wchodzi w skład projektu „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy” i zadania „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy” i zadania „Przyłączenie do sieci osiedla JAR".


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   10. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   11. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

   13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   10. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   11. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

   13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-09

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work for gas pipelines Источник: TED

Sewerage work Источник: TED

Vocational training services Источник: TED

Specialist training services Источник: TED

Repair and maintenance services of medical equipment Источник: TED