District-heating mains construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Elektrociepłowonia Zielona Góra S.A.
Номер: 8233867
Дата публикации: 06-03-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 26 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: District heating Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elektrociepłowonia Zielona Góra S.A.
   ul. Zjednoczenia 103
   Zielona Góra
   65-120
   Poland
   Telephone: +48 126209368
   E-mail: Maciej.Brzeski@gkpge.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” – zadanie 8 etap II i III.


    Reference number: 1000941600
   2. Main CPV code:
    45232140
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” - zadanie 8 etap II i III.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zielona Góra.


   4. Description of the procurement:

    Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” - zadanie 8 etap II i III.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Przedłużony Okres Gwarancji / Weighting: 5
    Price - Weighting: 95
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-08
    End: 2018-11-07
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:
    Variants will be accepted: Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.05.00-00-0005/16 – Zadanie nr 3, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,
   13. Additional information:

    Zamawiający planuje zrealizować niniejsze przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania w ramach projektu „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle”.

    Nr POIS.01.05.00-00-0005/16 – Zadanie nr 3, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

    II. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wybranym wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika VAT lub, jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz

    Z potwierdzeniem jej złożenia w US, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

    6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    8)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

    a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.

    b) wykażą się średnim obrotem rocznym w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN, średnio za ostatnie trzy lata obrotowe (2014-2016).

    c) Posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN,

    W celu potwierdzenia spełniania wymagań odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedstawić:

    a) kopię dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.

    b)sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres 3 ostatnich lat obrotowych (2014-2016) a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- za ten okres.

    c)informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową potwierdzającą wymaganą w pkt. 4.2.2.b.2. kwotę, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, w realizacji co najmniej 5 zadań w zakresie realizacji zadań związanych z budową sieci ciepłowniczych w systemie preizolowanym o minimalnej średnicy DN150, w okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone wykazem doświadczeń wraz z referencjami).

    2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

    1) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z uprawnieniami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi, w tym co najmniej na 2 budowach z zakresu budowy sieci cieplnej o długości min. 100 m i średnicy nie mniejszej niż DN200;

    2) kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z uprawnieniami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadający udokumentowane, co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci cieplnej o długości min. 100 m i średnicy nie mniejszej niż DN 100;

    3) Specjalista ds. Geodezji – posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej 5-letniego doświadczenia zdobytego jako geodeta, zdobytego po uzyskaniu uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii;

    4) minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami)

    5) spawacze z aktualnymi uprawnieniami do spawania metodą TIG i E– minimum 2 osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia z dopuszczeniem do spawania rurociągów;

    6) mufiarze z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w wykonywaniu muf w technologii zaproponowanej w ofercie - minimum 2 osoby;

    7) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia energetyczne Grupy 1 - "Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV, której zadaniem będzie zakładanie zabezpieczeń na przewody energetyczne kolidujące z przebudowywaną siecią cieplną.

    3. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej w tym:

    • podtrzymania zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej w tym geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń,

    • gatunku stali zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 253,

    • średnicy nominalnej ciepłociągu,

    • minimalnej grubości ścianek rur stalowych,

    • parametrów wpływających na statykę rurociągów ciepłowniczych,

    • lokalizacji studzienek zaworowych,

    • parametrów izolacji termicznej nie gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    1. Warunek doświadczenia i wiedzy: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

    2. Warunek dysponowania personelem: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    3. Warunki techniczne Zamówienia: w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

    a)w przypadku zastosowania technologii równoważnych, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej w tym:

    • zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej w tym geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń,

    • gatunku stali zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 253,

    • średnicy nominalnej ciepłociągu,

    • minimalnej grubości ścianek rur stalowych,

    • parametrów wpływających na statykę rurociągów ciepłowniczych,

    • lokalizacji studzienek zaworowych,

    • parametrów izolacji termicznej nie gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.

    b)dokumentacja techniczna potwierdzająca warunki techniczne zamówienia powinna:

    1. w przypadku zastosowania technologii zgodnej z dokumentacją projektową:

    — powinna być potwierdzona kosztorysem szczegółowym realizacji zadania wraz z oświadczeniem że Wykonawca wykona zamówienie w technologii rur preizolowanych określonych w dokumentacji projektowej Zamawiającego.

    2. w przypadku zmiany technologii określonej w dokumentacji projektowej dokumentacja techniczna potwierdzająca warunki techniczne zamówienia powinna:

    1) być w języku polskim,

    2) zawierać co najmniej schemat montażowy, schemat instalacji alarmowej, część opisową oraz obliczenia wytrzymałościowe oraz kosztorys szczegółowy realizacji zadania

    3) we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach powinna zawierać jednostki miar i wag wg układu SI.

    4) charakteryzować się spójnością terminologii, opisów tekstowych i użytych symboli.

    5) posiadać oryginalne podpisy i pieczątki projektantów posiadających uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne oraz uzgodnienie dostawcy systemu rur preizolowanych.

    6) na etapie realizacji umowy być wykonana i dostarczona Zamawiającemu w 4 egz. w formie papierowej i 1egz. w formie elektronicznej.

    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Szczegółowe wymogi zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępnej w portalu zakupowym zamawiającego.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w SIWZ.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w projekcie umowy stanowiącej jeden z elementów SIWZ.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, oraz o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-11
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-07-08
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-11
   Local time: 12:00
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1,31-587 Kraków, budynek A sala 111 oraz na portalu zakupowym zamawiającego (wszyscy zalogowani użytkownicy mają dostęp). Zainteresowanie udziałem w publicznym otwarciu ofert prosimy składać do punktówkontaktowych wskazanych w SIWZ oraz na portalu zakupowym.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamawiający planuje zrealizować niniejsze przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania w ramach projektu „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle”.

  Nr POIS.01.05.00-00-0005/16 – Zadanie nr 3, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-01

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Vocational training services Источник: TED

Medical education services Источник: TED

Repair and maintenance services of building installations Источник: TED

Data network management and support services Источник: TED

Data collection and collation services Источник: TED