District-heating mains construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Номер: 8233864
Дата публикации: 06-03-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 27 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: District heating Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
   ul. Zjednoczenia 103
   Zielona Góra
   65-120
   Poland
   Telephone: +48 126209368
   E-mail: Maciej.Brzeski@gkpge.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”- budowa przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Jedności 31 oraz 62 A-D.


    Reference number: 1000945700
   2. Main CPV code:
    45232140
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”- budowa przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Jedności 31 oraz 62 A-D., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie prac w zakresie budowy:

    •Część 1 - "Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Jedności 31 w Zielonej Górze, działki nr 260/5, 260/6, 254, 351, 255/2, 255/5, 389- obręb 19".

    •Część 2 - „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności 62a-d w Zielonej Górze, działki nr 19/3, 16/13, 19/8, 20/45, 334 – obręb 30".


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    Tenders may be submitted for: all lots
  2. Description
   1. Title:

    "Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Jedności 31 w Zielonej Górze, działki nr 260/5, 260/6, 254, 351, 255/2, 255/5, 389- obręb 19".


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45232140
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zielona Góra.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”- budowa przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Jedności 31 oraz 62 A-D., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie prac w zakresie budowy:

    Część 1 - "Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Jedności 31 w Zielonej Górze, działki nr 260/5, 260/6, 254, 351, 255/2, 255/5, 389- obręb 19".


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość - przedłużony okres gwarancji / Weighting: 5
    Price - Weighting: 95
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-08
    End: 2018-08-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.05.00-00-0036/16, zadanie nr 3 pn. „Likwidacja kotłowni lokalnych, budowa indywidualnych węzłów cieplnych i budowa przyłączy do budynków”, dla lokalizacji Jedności 31, Jedności 62AD
   13. Additional information:

    Nazwa projektu „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze” nr POIS.01.05.00-00-0036/16, zadanie nr 3 pn. „Likwidacja kotłowni lokalnych, budowa indywidualnych węzłów cieplnych i budowa przyłączy do budynków”, dla lokalizacji Jedności 31, Jedności 62AD współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.


   14. Title:

    „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności 62a-d w Zielonej Górze, działki nr 19/3, 16/13, 19/8, 20/45, 334 – obręb 30"


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45232140
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zielona Góra.


   17. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”- budowa przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Jedności 31 oraz 62 A-D., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie prac w zakresie budowy:

    •Część 2 - „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności 62a-d w Zielonej Górze, działki nr 19/3, 16/13, 19/8, 20/45, 334 – obręb 30".


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość - przedłużony okres gwarancji / Weighting: 5
    Price - Weighting: 95
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-08
    End: 2018-09-28
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.05.00-00-0036/16, zadanie nr 3 pn. „Likwidacja kotłowni lokalnych, budowa indywidualnych węzłów cieplnych i budowa przyłączy do budynków”, dla lokalizacji Jedności 31, Jedności 62AD
   26. Additional information:

    Nazwa projektu „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze” nr POIS.01.05.00-00-0036/16, zadanie nr 3 pn. „Likwidacja kotłowni lokalnych, budowa indywidualnych węzłów cieplnych i budowa przyłączy do budynków”, dla lokalizacji Jedności 31, Jedności 62AD współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniająwarunki udziału w postępowaniu.

    W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wybranywykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu;

    3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika VAT lub,jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz

    Z potwierdzeniem jej złożenia w US, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert,

    4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumieniez właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

    6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

    7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

    8)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawiez dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

    a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN.

    W celu potwierdzenia spełniania wymagań odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedstawić:

    b) kopię dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN.

    Spełnienie w/w warunku dla części 1-ej będzie równoznaczne ze spełnieniem warunku dla części 2 postepowania.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, w realizacji co najmniej 5 zadań w zakresie realizacjizadań związanych z budową sieci ciepłowniczych w systemie preizolowanym o minimalnej średnicy DN50, wokresie ostatnich 5 lat (potwierdzone wykazem doświadczeń wraz z referencjami).

    2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia, w tym:

    1) kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,z uprawnieniami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lubodpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadającyudokumentowane, co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym, conajmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci cieplnej o długości min. 100 m i średnicy niemniejszejniż DN 100;

    2) specjalista ds. Geodezji – posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej 5-letniegodoświadczenia zdobytego jako geodeta, zdobytego po uzyskaniu uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii;

    3) minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacjąurządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

    Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadaniakwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 zezmianami).

    4) spawacze z aktualnymi uprawnieniami do spawania metodą TIG i E– minimum 2 osoby wraz z dokumentamipotwierdzającymi uprawnienia z dopuszczeniem do spawania rurociągów;

    5) mufiarze z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w wykonywaniu muf w technologii zaproponowanej wofercie - minimum 2 osoby;

    6) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia energetyczne Grupy 1 - "Urządzenia, instalacje i siecielektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" w zakresie:urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV, której zadaniem będzie zakładaniezabezpieczeń na przewody energetyczne kolidujące z przebudowywaną siecią cieplną.

    3. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej w tym:

    • podtrzymania zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej w tym geometrii sieci oraz sposobu kompensacjiwydłużeń,

    • gatunku stali zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 253,

    • średnicy nominalnej ciepłociągu,

    • minimalnej grubości ścianek rur stalowych,

    • parametrów wpływających na statykę rurociągów ciepłowniczych,

    • lokalizacji studzienek zaworowych,

    • parametrów izolacji termicznej nie gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.

    Spełnienie warunków udziału określonych w punktach 1 i 2 dla części 1-szej jest równoznaczne ze spełnieniem w/w warunków udziału dla części 2-iej postępowania.

    Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 3 musi być dokonane dla każdej z części osobno.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    1. Warunek doświadczenia i wiedzy: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

    2. Warunek dysponowania personelem: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    3. Warunki techniczne Zamówienia: w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

    a) w przypadku zastosowania technologii równoważnych, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej w tym:

    • zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej w tym geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń,

    • gatunku stali zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 253,

    • średnicy nominalnej ciepłociągu,

    • minimalnej grubości ścianek rur stalowych,

    • parametrów wpływających na statykę rurociągów ciepłowniczych,

    • lokalizacji studzienek zaworowych,

    • parametrów izolacji termicznej nie gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.

    b)dokumentacja techniczna potwierdzająca warunki techniczne zamówienia powinna:

    1. w przypadku zastosowania technologii zgodnej z dokumentacją projektową:

    — powinna być potwierdzona kosztorysem szczegółowym realizacji zadania wraz z oświadczeniem że Wykonawca wykona zamówienie w technologii rur preizolowanych określonych w dokumentacji projektowej Zamawiającego.

    2. w przypadku zmiany technologii określonej w dokumentacji projektowej dokumentacja techniczna potwierdzająca warunki techniczne zamówienia powinna:

    1) być w języku polskim,

    2) zawierać co najmniej schemat montażowy, schemat instalacji alarmowej, część opisową oraz obliczenia wytrzymałościowe oraz kosztorys szczegółowy realizacji zadania

    3) we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach powinna zawierać jednostki miar i wag wg układu SI.

    4) charakteryzować się spójnością terminologii, opisów tekstowych i użytych symboli.

    5) posiadać oryginalne podpisy i pieczątki projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne oraz uzgodnienie dostawcy systemu rur preizolowanych.

    6) na etapie realizacji umowy być wykonana i dostarczona Zamawiającemu w 4 egz. w formie papierowej i1egz. w formie elektronicznej.

    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału określonych w punktach 1 i 2 dla części 1-szej równocześnie potwierdzą spełnienie w/w warunków udziału dla części 2-iej postępowania.

    Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w pkt. 3 muszą potwierdzać spełnienie tych wymogów dla każdej z części osobno.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości.

    Część 1 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

    Część 2 - 8 000,00 PLN 9słownie: osiem tysięcy złotych).

    Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto każdej z części osobno. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytegowykonania umowy zostały określone w SIWZ.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w projekcie umowy stanowiącej jeden z elementów SIWZ.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowaw art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, oraz o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolityeuropejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-12
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-07-10
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-12
   Local time: 12:00
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie, ul. Ciepłownicza1,31-587 Kraków, budynek A sala 111 oraz na portalu zakupowym zamawiającego (wszyscy zalogowani użytkownicy mają dostęp). Zainteresowanie udziałem w publicznym otwarciu ofert prosimy składać do punktów kontaktowych wskazanych w SIWZ oraz na portalu zakupowym.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Nazwa projektu „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze” nr POIS.01.05.00-00-0036/16, zadanie nr 3 pn. „Likwidacja kotłowni lokalnych, budowa indywidualnych węzłów cieplnych i budowa przyłączy do budynków”, dla lokalizacji Jedności 31, Jedności 62AD współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-02

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Источник: TED

District-heating mains construction work Источник: TED

Vocational training services Источник: TED

Medical education services Источник: TED

Repair and maintenance services of building installations Источник: TED