Travel agency, tour operator and tourist assistance services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Województwo Małopolskie
Номер: 7988243
Дата публикации: 23-02-2018
Начальная цена контракта: 2 477 263 (RUB)
Оригинальная сумма: 154 578 (PLN)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Travel services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Województwo Małopolskie
   ul. Basztowa 22
   Kraków
   31-156
   Poland
   Telephone: +48 126303428
   E-mail: przetargi@umwm.pl
   Fax: +48 126303158
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://bip.malopolska.pl/umwm
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, Kraków 30-017
   ul. Racławicka 56
   Kraków
   30-017
   Poland
   Contact person: 30-017
   Telephone: +48 126303428
   E-mail: przetargi@umwm.pl
   Fax: +48 126303158
   Internet address(es):
   Main address: http://www.malopolska.pl
   Address of the buyer profile: http://bip.malopolska.pl/umwm
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Świadczenie usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych.


    Reference number: EK-IV.272.2.1.2018, EK-IV.272.2.2.2018,
   2. Main CPV code:
    63500000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie wiosennej edycji naukowych warsztatów weekendowych (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego.

    2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 154 578.00 PLN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Świadczenia usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych realizowanych w Krakowie dla maksymalnie 198 uczniów


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    63500000, 55100000, 55300000, 60100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Małopolska.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie wiosennej edycji naukowych warsztatów weekendowych (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego.

    2. Wiosenna edycja warsztatów, w ramach tej części, organizowana będzie dla maksymalnie 198 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

    3. W trakcie warsztatów uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na 4 krakowskich uczelniach realizowanych w 5 obszarach tematycznych (żywność, środowisko, budownictwo, język angielski zawodowy, mechaniczno- mechatroniczny) przyporządkowanych do poszczególnych uczelni a także w programie naukowym.

    4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do siwz

    5. Planowane terminy realizacji warsztatów to: 13.4 - 15.4.2018 r. dla obszarów środowisko, budownictwo, język angielski zawodowy oraz mechaniczno- mechatroniczny oraz 20.4 – 22.4.2018 r. dla obszaru żywność.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kategoria hotelu / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Zapewnienie dodatkowych 2 przewodników miejskich po Krakowie podczas realizacji programu naukowego / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zapewnienie dodatkowego dietetyka do przeprowadzenia zajęć podczas programu naukowego w obszarze żywność / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 106 920.00 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-03-12
    End: 2018-04-22
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPMP.10.02.03-12-0490/16
   13. Additional information:

    1. Termin rozpoczęcia zamówienia określony w pkt II.2.7) ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym.Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy.


   14. Title:

    Świadczenia usługi logistycznej w trakcie naukowych warsztatów weekendowych realizowanych w Tarnowie i Suchej Beskidzkiej dla maksymalnie 78 uczniów


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    63500000, 55100000, 55300000, 60100000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Małopolska.


   17. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logistycznej w trakcie wiosennej edycji naukowych warsztatów weekendowych (zwanych dalej warsztatami). Usługa uwzględniać będzie zapewnienie: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia, organizację logistyczną programu naukowego.

    2. Wiosenna edycja warsztatów, w ramach tej części, organizowana będzie dla maksymalnie 78 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (techników) z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

    3. W trakcie warsztatów uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na 4 krakowskich uczelniach a także Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie realizowanych w 2 obszarach tematycznych (elektryczno – elektroniczny oraz turystyka) przyporządkowanych do poszczególnych uczelni a także w programie naukowym.

    4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia wzór umowy stanowiący załącznik nr b do siwz

    5. Planowane terminy realizacji warsztatów to: 13.4 – 15.4.2018 r.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kategoria hotelu / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Zapewnienie 1 dodatkowej osoby/specjalisty z branży elektryczno- elektronicznej do przeprowadzenia zajęć podczas programu naukowego w obszarze elektryczno- elektronicznym / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zróżnicowanie posiłku (2 obiadów) serwowanie w dwóch wariantach do wyboru / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 47 658.00 PLN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-03-12
    End: 2018-04-22
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPMP.10.02.03-12-0490/16
   26. Additional information:

    1. Termin rozpoczęcia zamówienia określony w pkt II.2.7) ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym.Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    I. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt 8) ustawy,

    b) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

    Dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do organizowania imprez turystycznych, wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1553 z późn. zm.).

    Zdolności technicznej lub zawodowej: warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

    Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę polegającą na zapewnieniu: transportu, zakwaterowania i wyżywienia o wartości usługi co najmniej:

    40 000,00 PLN brutto (dla części 1 zamówienia);

    20 000,00 PLN brutto (dla części 2 zamówienia);

    Przez „usługę” Zamawiający rozumie jedną umowę.

    2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

    3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).

    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

    II.A) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    II.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

    1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz.

    Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

    2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    3. Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

    4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia, dotyczące tych podmiotów.

    5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

    6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

    7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291)).


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    II.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

    1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

    2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

    3. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz i załączniki.

    4. Oświadczenie składane jest w oryginale.

    Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

    II.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

    1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

    1). potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

    a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

    e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz,

    f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz

    g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    2). potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

    a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1553 z późn. zm.) wydane przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy;

    b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

    W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do siwz.

    2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

    1). lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

    2). lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

    4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

    Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

    6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1).

    8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawierają wzory umów stanowiące załączniki nr 4a, 4b do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Termin kwietniowy realizacji naukowych warsztatów wynika z przyjętej organizacji roku akademickiego oraz roku szkolnego. Termin kwietniowy jest to jedyny możliwy termin na zrealizowanie warsztatów w edycji wiosennej, ze względu na rozpoczynające się w miesiącu maju egzaminy maturalne, które wykluczają udział w warsztatach uczniów klas czwartych oraz nauczycieli szkół, którzy w większości pełnią rolę opiekunów w trakcie warsztatów. W przypadku uczelni jest to jedyny możliwy termin, gdyż przypada na okres pomiędzy sesjami, kiedy to następuje znaczne zaangażowanie kadry akademickiej. Z kolei pod koniec czerwca zostały zaplanowane już kolejne warsztaty w edycji letniej, co wyklucza realizacje w tym sam czasie 2 typów warsztatów.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-09
   Local time: 14:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-09
   Local time: 14:30
   Place:

   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w pok. nr. 607a.

   Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  2018.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Termin rozpoczęcia zamówienia określony w pkt II.2.7) ogłoszenia jest terminem wstępnym, przewidywanym.Rzeczywiste rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe dopiero z dniem podpisania umowy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

   2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie

   3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

   2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie

   3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-21

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Architectural design services Источник: TED

Cleaning services Источник: TED

Credit granting services Источник: TED

Architectural design services Источник: TED

Engineering design services Источник: TED