Travel agency and similar services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Номер: 7959848
Дата публикации: 22-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 20 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: Travel services

Описание

22/02/2018    S37    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Poland-Warsaw: Travel agency and similar services

2018/S 037-080638

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Poland
Contact person: Ewa Smęt
Telephone: +48 226015496
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Fax: +48 226014453
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.udsc.gov.pl

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.udsc.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Poland
Contact person: Ewa Smęt
Telephone: +48 226015496
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Fax: +48 226014453
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.udsc.gov.pl

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Organizacja wyjazdu studyjnego do Belgii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

II.1.2)Main CPV code
63510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdu studyjnego do Belgii.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 19 918.70 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdu studyjnego do Belgii. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: zakupu biletów lotniczych, rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych, zapewnienia transportu na terenie Belgii w trakcie całego pobytu, zakupu niezbędnego ubezpieczenia NNW.

Szacunkowa liczba osób uczestnicząca w wizycie – 4 uczestników.

Szacunkowy czas trwania wyjazdu i termin – 4 dni, 8-15.10.2018 r.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za organizację wyjazdu studyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 918.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do SprawCudzoziemców” finansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
II.2.14)Additional information

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/04/2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługi, z których każda polegała na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu zagranicznego dla grupy osób (przez kompleksową organizację rozumie się zapewnienie co najmniej: biletów lotniczych, noclegów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, przez cały okres trwania umowy, na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy) w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, osoby odpowiedzialnej za organizację wyjazdu studyjnego i współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowej organizacji i obsługi wyjazdu studyjnego.Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany protokół odbioru usługi bez uwag. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez UdSC prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania przez obie strony protokołu odbioru usługi bez uwag, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt 1 -2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22austawy Pzp, Zamawiający wraz z wezwaniem, o którym mowa w powyżej żąda przedstawienia ww.dokumentów dotyczących tych podmiotów.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ.

W związku z tym, że jest to ogłoszenie informacyjnie zmianie mogą ulec dane zawarte w ogłoszeniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp

Jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/02/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Travel agency and similar services Источник: TED

Travel agency and similar services Источник: TED

Drinking water Источник: TED

Portable computers Источник: TED

Mobile telephones Источник: TED