Economic research services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Województwo Małopolskie
Номер: 7754048
Дата публикации: 14-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 30 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: Research services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Województwo Małopolskie
   ul. Basztowa 22
   Kraków
   31-156
   Poland
   Telephone: +48 126303222
   E-mail: przetargi@umwm.pl
   Fax: +48 126303158
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Korzyści z klasteringu w Małopolsce – badanie członków małopolskich inicjatyw klastrowych.


    Reference number: SG-X.272.3.2018
   2. Main CPV code:
    79311400
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Korzyści z klasteringu w Małopolsce – badanie członków małopolskich inicjatyw klastrowych.

    2. Celem zamawianej usługi jest rozpoznanie i opisanie korzyści zrzeszania się członków inicjatyw klastrowych i poziomu zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych ze względu na szereg zmiennych. Główną zmienną wyjaśniającą w badaniu jest wsparcie inicjatyw środkami publicznymi. Populacją badania są członkowie małopolskich inicjatyw klastrowych. Główną jednostką podziału badanej populacji jest inicjatywa klastrowa. Analiza dotyczy ostatnich 6 lat. Badanie zostanie zrealizowane metodami mieszanymi – ilościowo-jakościowymi. Część terenowa zostanie poprzedzona gruntowną analizą źródeł. Proces badawczy wyznaczony jest czterema głównymi działaniami, którym przypisane są konkretne techniki.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09
 3. Original notice reference
  2018/S 024-051080
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.1
   Place of text to be modified: III.1.1
   Instead of:

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt 8) ustawy,

   b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

   Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

   Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu badania, które przy zastosowaniu technik ilościowych obejmowało przedsiębiorców (przedsiębiorcy byli jednolitą grupą respondentów a zrealizowana próba N>400) oraz, przy zastosowaniu technik ilościowych lub indywidualnych technik jakościowych, obejmowało przynajmniej 10 instytucji otoczenia biznesu, w tym przynajmniej 3 inicjatywy klastrowe (respondentami byli koordynatorzy lub animatorzy inicjatyw), o wartości usługi co najmniej 40 000 PLN brutto.


   Read:

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy,

   b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

   Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

   Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu badania, które przy zastosowaniu technik ilościowych obejmowało przedsiębiorców (przedsiębiorcy byli jednolitą grupą respondentów a zrealizowana próba N>350) oraz, przy zastosowaniu technik ilościowych lub indywidualnych technik jakościowych, obejmowało przynajmniej 10 instytucji otoczenia biznesu, w tym przynajmniej 3 inicjatywy klastrowe (respondentami byli koordynatorzy lub animatorzy inicjatyw), o wartości usługi co najmniej 40 000 PLN brutto.


  2. Other additional information

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

System implementation planning services Источник: TED

Personal development training services Источник: TED

Promotional services Источник: TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works Источник: TED

Urban environmental development planning Источник: TED