Hire of passenger transport vehicles with driver

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: "Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Номер: 7753591
Дата публикации: 14-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 4 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: Passenger transport services Transport

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   "Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
   ul. Lubelska 46
   Olsztyn
   10-409
   Poland
   Contact point(s): 10-409
   For the attention of: Joanna Tamkun
   Telephone: +48 783933051
   E-mail: joanna.tamkun@p-r.com.pl
   Fax: +48 896775552
   Internet address(es):
   General address: www.przewozyregionalne.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Railway services
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Ełk-Pisz-Ełk

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ełk-Pisz-Ełk

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przewozu podróżnych zastępczą komunikacją autobusową uruchomioną za niekursujące pociągi na odcinku Ełk – Pisz - Ełk.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    60170000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 11.03.2018. Completion: 28.09.2018
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 100,00 PLN.

    2. Zasady i forma wniesienia wadium reguluje § 9 SIWZ

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zawarte w załączniku Nr 5 do SIWZ - wzór umowy

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Odpis z właściwego.

    Rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy.

    Wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na.

    Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

   2. Economic and financial ability
   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

    • Zamawiający wymaga aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiadał licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

    B. zdolności technicznej lub zawodowej:

    • Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż dysponuje następującym potencjałem technicznym:

    Minimum 2 autobusy, o pojemności minimum pięćdziesiąt miejsc siedzących, jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o pojemności pięćdziesiąt miejsc siedzących i stojących łącznie, dopuszczonymi do ruchu, przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2007 r.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    PRZLb-251-3/2018

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.02.2018 14:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.02.2018 10:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 28.02.2018 10:30
    Place:

    Olsztyn, ul. Lubelska 46

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Urząd Zamówień Publicznych
    ul. Postępu 17A
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
    Internet address: www.uzp.gov.pl
   2. Lodging of appeals

    Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

    2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

    3. Odwołanie wnosi się w terminie:

    1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni + jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

    2. 10 dni - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ - od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

    3. 10 dni - wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) - od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

    6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Urząd Zamówień Publicznych
    ul. Postępu 17A
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
  5. Date of dispatch of this notice
   12.02.2018

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Hire of buses and coaches with driver Источник: TED

Construction work Источник: TED

Parks maintenance services Источник: TED

Refuse collection services Источник: TED

Services incidental to logging Источник: TED