Electricity, heating, solar and nuclear energy

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Номер: 7721170
Дата публикации: 13-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 26 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
   ul. Powstańców Wielkopolskich 7
   Bydgoszcz
   85-090
   Poland
   Telephone: +48 52588-16-31
   E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
   Fax: +48 52525-53-19
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Administracja Rządowa Terenowa
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa energii elektrycznej do jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego


    Reference number: SZPiFP-11-18
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1.Przedmiotem postępowania jest dostawa energii elektrycznej do jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz punktów poboru, parametry techniczne i szacunkowe zużycie energii z podziałem na grupy taryfowe zostało ujęte w Specyfikacji technicznej do SIWZ.

    2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

    Zadanie nr 1: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola, KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami,

    Zadanie nr 2: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno,KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Zadanie nr 1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    09300000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KWP Bydgoszcz, KMP Bydgoszcz, KPP Inowrocław, KPP Mogilno, KPP Nakło, KPP Sępólno Krajeńskie, KPP Świecie, KPP Tuchola, KPP Żnin wraz z podległymi jednostkami. Szacunkowe zużycie od 1.7.2018 do 31.12.2019 - 5925,70 MWh.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    1. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),


   14. Title:

    Zadanie nr 2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    09300000
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego: KMP Grudziądz, KMP Toruń, KMP Włocławek, KPP Aleksandrów Kujawski, KPP Brodnica, KPP Chełmno, KPP Golub-Dobrzyń, KPP Lipno, KPP Radziejów, KPP Rypin, KPP Wąbrzeźno, KWP Bydgoszcz wraz z podległymi jednostkami. Szacunkowe zużycie od 1.7.2018 do 31.12.2019 r. - 3686,70 MWh.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    1. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

    1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

    Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.);

    Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek nie podlega sumowaniu, tj. każdy z wykonawców musi wykazać się posiadaniem w/w uprawnienia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Nie dotyczy.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności;


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Nie dotyczy.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności;


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - wzór umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-22
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-22
   Local time: 13:15
   Place:

   KWP w Bydgoszczy, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otwarcie ofert jest jawne.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5. Terminy wniesienia odwołania:

   5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

   Stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.4. Jeśli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby

   Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5. Terminy wniesienia odwołania:

   5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

   Stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.4. Jeśli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby

   Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Departament Odwołań UZP
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Medical equipments Источник: TED

Miscellaneous medical devices and products Источник: TED

Various medicinal products Источник: TED

Network servers Источник: TED

Solar collectors for heat production Источник: TED