Electricity, heating, solar and nuclear energy

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Номер: 7719772
Дата публикации: 13-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 40 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
   ul. Bolesława Chrobrego 7
   Zielona Góra
   65-043
   Poland
   Contact point(s): 65-043
   Telephone: +48 261648381
   E-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
   Fax: +48 261648479
   Internet address(es):
   General address: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Other: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra. Spr. nr 1/PN/WEN/2018

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury - Zielona Góra. Punkty odbioru energii elektrycznej znajdują się na terenie województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego.

    Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do punktów odbioru znajdujących się.

    W miejscowościach: Czerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Gorzów Wielkopolski, Gryżyce, Karliki, Krosno Odrzańskie, Łochowice, Międzyrzecz, Nietoperek, Nowogród Bobrzański, Potok, Pstrąże, Radnica, Szklarka Radnicka, Skwierzyna, Sulechów, Świętoszów, Trzebień Mały, Trzebów, Trzemeszno, Wędrzyn, Zielona Góra, Żagań, Żary.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    09300000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: yes

    Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje rozszerzenie zamówienia podstawowego.

    O dostawy, tożsame z zamówieniem podstawowym. Opcja zostanie uruchomiona.

    W przypadku potrzeb zamawiającego i przekroczenia prognozowanego wydatku za energię elektryczną.

   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 01.06.2018. Completion: 31.05.2021
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1. Wykonawca wniesie wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 250 000,00 PLN;

    2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:

    Pieniądza,

    Poręczeniach bankowych,

    Gwarancjach bankowych,

    Gwarancjach ubezpieczeniowych,

    Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.).

    3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego:

    NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000,

    Tytułem: wadium Spr nr 1/PN/WEN/2018.

    4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień

    I godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zawarto we wzorze umowy która jest załącznikiem do SIWZ

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw, jako partnerów konsorcjum, będą musiały spełniać następujące wymagania:

    1) Oferta będzie zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII i VIII. 2 dla każdego partnera konsorcjum;

    2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

    3) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

    4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

    2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

    1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera - Generalnego Wykonawcę) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą;

    2) Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, jako partner kierujący (lider - Generalny Wykonawca), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

    3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie

    Z pełnomocnikiem (liderem - Generalnym Wykonawcą).

    3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1 tego rozdziału, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    4. Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w rozdziale VIII.1 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

    5. W przypadku zawierania umów z podwykonawcami, wykonawcy, o których mowa

    W art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. wspólnie ubiegający się.

    O udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązani są solidarnie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Zobowiązanie do dokonania solidarnej zapłaty, o którym mowa w zadaniu poprzednim, jest niezależne od tego, czy umowa.

    Z podwykonawca zostanie zawarta przez wszystkich, część lub tylko jednego wykonawcę(członka konsorcjum).

   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 ze zm.), art. 32. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja A pkt 1

    2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja A pkt 1

    W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

    1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

    Że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,

    Że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    Uwaga ! Zamawiający każdorazowo na etapie badania ofert weryfikuje złożone zaświadczenia.

    W elektronicznym systemie ZUS.

    5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 5;

    Uwaga ! Powyższy dokument wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia.

    Na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

    6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w:

    1) pkt. 1 -składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

    W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

    2) pkt. 2 ÷ 4 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b tego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa

    W pkt. 6 pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

    8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

    O których mowa w pkt 6 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7 stosuje się.

    9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu

    Do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 tego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7 zdanie pierwsze stosuje się.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Kserokopia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN. JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja B pkt 5

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

    A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

    A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest.

    W stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C pkt 1b.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    1/PN/WEN/2018

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    05.04.2018 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 05.04.2018 10:10
    Place:

    ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Komisja przetargowa

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information

   Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

   1) Zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian w wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

   2) Zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy;

   3) Zmiany finansowania zamówienia, na skutek ewentualnego braku płynności finansowania tj. zmian które nastąpiły po dniu podpisania umowy lub na skutek skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.;

   4) Zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku trwałego lub czasowego wyłączenia z użytkowania obiektów przez zamawiającego,

   5) Zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku powstania nowych punktów oraz powstałych na wskutek rozdziału istniejących umów kompleksowych nie ujętych w załączonym wykazie, wskazanych w pkt 3.19. OPZ.,

   6) Zmiany inne, w przypadku zmian w prawie energetycznym, ustawach

   I rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert,

   7) Przedłużenie okresu obowiązywania umowy w przypadku, gdy rzeczywista realizacja umowy na koniec okresu umownego, nie przekroczy całości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 3. umowy,

   8) Cena jednostkowa energii elektrycznej grup taryfowych przy rozliczaniu: całodobowym, w strefie szczytowej, w strefie pozaszczytowej, w strefie dziennej i nocnej, ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego oraz podatku VAT na energię elektryczną. Zmiana dotyczy zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku akcyzowego oraz podatku VAT na energię elektryczną. Przy każdej zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji w terminie najpóźniej jednego okresu obrachunkowego od daty jej obowiązywania. Zmiana stawki obowiązuje z dniem wprowadzenia zmiany.

   9) Obniżenie ceny jednostkowej energii elektrycznej dla wszystkich PPE z grup taryfowych „G1x”, gdy cena zakupu określona w taryfikatorze dla danego sprzedawcy lokalnego odpowiedniego Operatora, w okresie trwania umowy będzie mniejsza od ceny zakupu z oferty i obowiązywała z dniem określonym w taryfikatorze.

   10) Zmiana grupy taryfowej - w przypadku zmiany przez zamawiającego grupy taryfowej (wyszczególnionej w § 5 ust. 1 umowy oraz wykazie PPE) spowodowanej względami ekonomicznymi lub zmianą mocy punktów odbioru na inną grupę taryfową, rozliczanie za energię elektryczną będzie się odbywać wg ceny jednostkowej wykazanej w formularzu cenowym,

   11) Zmiana osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy itp.,

   12) Zmiany inne wynikające ze zmiany ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert, dotyczące zakupu energii elektrycznej.

   Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę.

   Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

   Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ).

   Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
    ul. Postępu 17 a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
    Internet address: http://www.uzp.gov.pl
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
    ul. Postępu 17 a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
    Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  5. Date of dispatch of this notice
   09.02.2018

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Intraocular lenses Источник: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Источник: TED

Medical equipments Источник: TED

Construction work Источник: TED

Repair and maintenance services of boilers Источник: TED