Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Wilkowice
Номер: 7034355
Дата публикации: 12-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Wilkowice
   ul. Wyzwolenia 25
   Wilkowice
   43-365
   Poland
   Telephone: +48 334990077
   E-mail: tlaciak@wilkowice.pl
   Fax: +48 338173043
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S.


    Reference number: ZP.271.019.2017
   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S w miejscowości Bystra i Wilkowice o łącznej długości 10 856,8 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji oraz uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót dla poszczególnych zlewni (M, N, O, P, R, S) odbieranych i oddawanych do użytkowania etapami lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy dla ostatniej z odbieranych zlewni, zgodnie z obowiązującym prawem, a także innych niezbędnych dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-10
 3. Original notice reference
  2017/S 236-489025
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN(słownie: trzysta tysięcy złotych)

   Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.1.2018r. do godz. 13:00.

   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   a) Pieniądza,

   b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   c) Gwarancji bankowych,

   d) Gwarancji ubezpieczeniowych,

   e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

   Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.


   Read:

   5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

   Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.1.2018 r. do godz. 13:00.

   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   a) Pieniądza,

   b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   c) Gwarancji bankowych,

   d) Gwarancji ubezpieczeniowych,

   e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

   Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Bridge renewal construction work Источник: TED

Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED