Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Aquanet SA
Номер: 7033366
Дата публикации: 12-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Aquanet SA
   ul. Dolna Wilda 126
   Poznań
   61-492
   Poland
   Telephone: +48 618359107
   E-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
   Fax: +48 618359286
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.aquanet.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Water
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczepankowo etap III


    Reference number: Z/72/2017
   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Spławie i ul. Poznańskie Sady.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miasto Poznań.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Spławie i ul. Poznańskie Sady:

    a) sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 250mm i ø 200mm długości ok. 1 762 m,

    b) przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 160mm o długości ok. 1 282 m, 84 szt.;

    c) odtworzenie nawierzchni.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 7 612 465.56 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 18
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.02.03.00-00-0054/17-00
   13. Additional information:

    Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.– dalej „PZP”).


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

    b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

    c) zdolności technicznej lub zawodowej.

    2. Zgodnie z art. 133 ust. 4 PZP, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP.

    3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty, w terminach wskazanych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków

    Zamówienia (dalej: „SIWZ”):

    a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2016/7

    Z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16);

    b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

    c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

    przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    d) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 i 8 PZP (załącznik nr 5 do SIWZ).

    4. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.4.–7.6. SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

    2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności finansowej Wykonawca:

    a) przedstawia informacje wymagane w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ;

    b) zobowiązany będzie przedstawić informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

    4. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

    2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa.

    3. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,zakres,czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

    (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

    (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający:

    a) w zakresie doświadczenia, uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem;

    b) nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku potencjału technicznego;

    c) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje określonymi osobami.

    2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca przedstawia informacje nt. wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), które podaje w Części IV lit. C wiersz pierwszy (pkt 1a) JEDZ lub w załączonym do niego Wykazie wykonanych robót budowlanych, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

    3. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. rodzaju, wartości, daty (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane były wykonywane (ze wskazaniem nazwy i ich siedziby).

    4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. tych osób podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 2) JEDZ lub w załączonym do niego Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

    5. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane), doświadczenia oraz podstawy dysponowania.

    6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres,czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

    (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

    (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

    7. Zgodnie z art. 22a ust. 4 PZP w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem polegającym na:

    a) wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji grawitacyjnej o średnicy co najmniej DN250 o długości co najmniej 1 km i wartości minimum 2 000 000,00 PLN netto;

    b) wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji grawitacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy co najmniej DN160 o długości co najmniej 500 mb i wartości minimum 1 000 000,00 PLN netto.

    Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

    Wykazane doświadczenie Wykonawca winien potwierdzić dowodami, potwierdzającymi, że roboty budowlane, wykazane w JEDZ lub załączonym do niego wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca winien dysponować następującymi osobami:

    a) co najmniej 1 osobą na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy – Kierownika Projektu;

    b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy;

    c) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych;

    d) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Robót Drogowych;

    e) co najmniej 1 osobą na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych;

    f) co najmniej 1 osobą na stanowisku Koordynatora Kontraktu.

    Wszystkie wymogi jakie muszą spełniać w/w osoby zostały szczegółowo opisane w pkt 6.2.3) ppkt 3.3. SIWZ.

    Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji.

    Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

    2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

    3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10% ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 12:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 13:00
   Place:

   Siedziba Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, sala 203.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.– dalej „PZP”).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   Warszawa
   Poland
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-10

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Medical education services Источник: TED

Repair and maintenance services of medical equipment Источник: TED

Sewage, refuse, cleaning and environmental services Источник: TED

Forestry services Источник: TED

Engineering design services Источник: TED