General construction work for pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Veolia Energia Warszawa S.A.
Номер: 7010394
Дата публикации: 11-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Veolia Energia Warszawa S.A.
   ul.Puławska 2
   Warszawa
   02-566
   Poland
   Telephone: +48 225688473
   E-mail: vew.zakupy@veolia.com
   Fax: +48 225688475
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/roboty-budowlane
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Veolia Energia Warszawa S.A.
   ul. Puławska 2, budynek C
   Warszawa
   02-566
   Poland
   Contact person: 02-566
   E-mail: vew.zakupy@veolia.com
   Internet address(es):
   Main address: http://www.energiadlawarszawy.pl
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Przedsiębiorstwo prywatne
  5. Main activity:
   Other activity: Usługi związane z dystrybucją ciepła
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy s.c. osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1,3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. W-wie-SC I 39 (R11)


    Reference number: 17/381/PN/RB
   2. Main CPV code:
    45231100
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie - SC I 39.

    Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie - SC I 39.

    Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

    1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna;

    2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-10-22
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.01.05.00-00-0014/16
   13. Additional information:

    Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap I.

    Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania Ofertą, w wysokości 17 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w Części I SIWZ.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

    1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie;

    2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

    W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych winnych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

    1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    2. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową -w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

    1.W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał: min.5 zamówień polegających na budowie/przebudowie sieci ciepłowniczej o średnicy minimum DN 200 i łącznej długości min. 1 km;

    2.Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj.

    Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.

    Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

    Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu i kontrolno pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

    1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

    2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdą się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 10:45
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-05-20
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 11:00
   Place:

   Siedziba Zamawiającego Veolia Energia Warszawa S.A. - Plac Unii C - II piętro - Sala konferencyjna „Pustynia”,ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap I.

  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania Ofertą, w wysokości 17 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w Części I SIWZ.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-09

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Flood-prevention works Источник: TED

Engineering works and construction works Источник: TED

Electrical fitting work Источник: TED

Wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z przebudową zakończenia torów nr 32 i 34 wraz zabezpieczeniem kanału kablowego na bocznicy KWK Piast-Ziemowit Ruchu Ziemowit. Источник: Polska Grupa Górnicza

Świadczenie usługi dotyczącej podziału geodezyjnego działek gruntu numer 79/2 i 79/9, objętych księgą wieczystą numer KA1K/000510005/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, stanowiących własność Miasta Katowice, w związku z zabudową ich części fragmentem garażu podziemnego (działka nr 79/9 ) i przekroczenia granicy działki gruntu nr 79/2 betonowym płotem (obiekty budow Источник: Polska Grupa Górnicza