Accumulators, primary cells and primary batteries

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
   ul. Ziołowa 45/47
   Katowice
   40-635
   Poland
   Telephone: +48 323598449
   E-mail: mstefanowicz@gcm.pl
   Fax: +48 322029501
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych


    Reference number: DZ/3321/252/17
   2. Main CPV code:
    31400000, 31440000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych.

    Zad. 1 – Dostawa baterii i akumulatorów.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik nr 4 do SIWZ.

    Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31440000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

    W Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.

    Ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Zad. 1 – Dostawa baterii i akumulatorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

    Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

    Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: kryterium – cena – waga: 60%, Kryterium – okres gwarancji – waga: 40 %.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: 1 600,00 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 217-450943
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych


 1. Additional information

  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: 1 600,00 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +22 4587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +22 4587800
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

   1. Od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

   O udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP, Wykonawca może wnieść odwołanie.

   2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt. 7.1 SIWZ.

   4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 PZP.

   5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit.g) PZP.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +22 4587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +22 4587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-09

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Antivirals for systemic use Источник: TED

Antivirals for systemic use Источник: TED

Antineoplastic agents Источник: TED

Antineoplastic agents Источник: TED

Antineoplastic agents Источник: TED