Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   ul. M. Golisza 10
   Szczecin
   71-682
   Poland
   Telephone: +48 914426244
   E-mail: a.bereszko@zwik.szczecin.pl
   Fax: +48 914221258
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Water
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V


    Reference number: 139/2017
   2. Main CPV code:
    45230000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap IV i V.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45232423
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V.

    2. Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Wielgowo w Szczecinie, obejmujący następujące ulice: ul. Bałtycką, ul. Balladyny, ul. Chmielną, ul. Leśnego Echa, ul. Łowczych, ul. Tczewską, ul. Tatarakową (od ul. Leśnego Echa do torów PKP), ul. Zawrotną, ul. Żaków (od ul. Chmielnej do posesji ul. Żaków 1), teren zielony (od ul. Tczewskiej do ul. Tatarakowej), ul. Ciepłą, ul. Drewnianą, ul. Jarząbków, ul. Melisy, ul. Sasanki, ul. Śpiewną, ul. Uzdrowiskową, ul. Wesołą, ul. Wiślaną, ul. Zaułek Sikoreczki. W skład systemu kanalizacyjnego wchodzi: przepompownia ścieków P4 przy ul. Tczewskiej, rurociąg tłoczny śr. 140 mm PE, kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o śr. 200 - 400

    Mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 150 mm z rur kamionkowych oraz śr. 160 mm PVC doprowadzanych do granic posesji. Ponadto linie kablowe światłowodowe monitoringu ZWIK, linie kablowe zasilania energetycznego i AKPIA dla przepompowni ścieków. Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu kanalizacyjnego oraz budowę dojazdu do przepompowni ścieków.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin Gwarancji i Rękojmi / Weighting: 10
    Price - Weighting: 90
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2019-11-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: POIS.02.03.00-00-0010/16-00
   13. Additional information:

    Określony w sekcji II.2.7 termin zakończenia jest terminem maksymalnym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca w ofercie obowiązany jest do podania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 PLN (w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

    a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

    A1) minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu metodą bezwykopową mikrotunelingu kanałów sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych o średnicy minimum DN 200 mm i długości minimum 300 m;

    A2) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanału lub kanałów sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych o średnicy minimum DN 200 mm i łącznej długości minimum 1000 m metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dla kategorii dróg publicznych minimum KR1;

    A3) minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy minimum DN 110 mm i łącznej długości minimum 200 m;

    A4) minimum 1 obiekt przepompowni ścieków sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych, w konstrukcji żelbetowej, wraz z instalacją elektryczną i AKPiA oraz zagospodarowaniem terenu.; oraz.

    A5) minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą wykonania rurociągów kablowych wraz z liniami światłowodowymi podziemnymi o długości minimum 1000 m.

    Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków w jednej lub kilku pracach.

    b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

    Kierownik budowy (minimum 1 osoba).

    Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba).

    Kierownik robót drogowych (minimum 1 osoba).

    Kierownik robót elektrycznych (minimum 1 osoba).

    Kierownik robót telekomunikacyjnych (minimum 1 osoba).

    Szczegółowe warunki odnośnie ww. funkcji, w tym w zakresie posiadanych uprawnień i doświadczenia zostały określone w dokumentach zamówienia.

    W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Wadium należy wnieść w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

    2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

    3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

    4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;

    5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w siwz;

    6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 5.

    7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy określonym w siwz.

    2. Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i par. 17 wzoru umowy. Zamawiający przewidział zmiany umowy w zakresie:zmiany personelu wykonawcy, zmiany terminu wykonania, zmiana rozwiązań technicznych, zmiany wynagrodzenia.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 175-359200
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-23
   Local time: 12:50
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-23
   Local time: 13:00
   Place:

   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

   Ul. Maksymiliana Golisza 10,

   71 – 682 Szczecin,

   Pok. 323.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Określony w sekcji II.2.7 termin zakończenia jest terminem maksymalnym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca w ofercie obowiązany jest do podania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-08

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED