Architectural design services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Kielecki Park Technologiczny
Номер: 6759369
Дата публикации: 06-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Architectural design services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kielecki Park Technologiczny
   ul. Olszewskiego 6
   Kielce
   25-663
   Poland
   Telephone: +48 606206214
   E-mail: biuro@technopark.kielce.pl
   Fax: +48 412787201
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Jednostka organizacyjna jst
  5. Main activity:
   Other activity: Rozwój przedsiębiorczości
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego


    Reference number: KPT-DPiRI.270.1.2018
   2. Main CPV code:
    71220000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Inkubatora-California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna-Kielce, a w tym:

    Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach, architektury wyposażenia i wystroju wnętrz (aranżacja i wyposażenie dotyczy 50 % projektowanej powierzchni), zagospodarowania terenu, projektów niezbędnych sieci (od miejsc wskazanych przez poszczególnych gestorów mediów) i przyłączy oraz innych niezbędnych projektów do zlecenia wykonania inwestycji „pod klucz” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

    Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71320000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Kielce.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna-Kielce, a w tym:

    Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach, architektury wyposażenia.

    I wystroju wnętrz (aranżacja i wyposażenie dotyczy 50 % projektowanej powierzchni), zagospodarowania terenu, projektów niezbędnych sieci (od miejsc wskazanych przez poszczególnych gestorów mediów) i przyłączy oraz innych niezbędnych projektów do zlecenia wykonania inwestycji „pod klucz” oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

    Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ

    Uwaga:

    1. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i innych przepisów wykonawczych z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających prawidłową realizację

    I kontrolę robót w oparciu o tą dokumentację z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami wraz.

    Z uzyskaniem prawomocnej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego,

    2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia

    I decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

    3. Dokumentację będącą przedmiotem umowy, Wykonawca wykona w ilościach:

    1) Opracowanie mapy do celów projektowych-w 5 egz.

    2) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego - każda branża oddzielnie

    Z opisem.

    a) w 5 egzemplarzach w formie pisemnej,

    b) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD (rysunki w programie ogólnodostępnym-do projektowania, opisy w formacie DOC),

    c) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

    3) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego-każda branża oddzielnie

    Z opisem, dotyczy również projektów aranżacji wnętrz oraz specyfikacji dobranych mebli, urządzeń itp.

    a) w 5 egzemplarzach w formie pisemnej,

    b) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD (rysunki w programie ogólnodostępnym-do projektowania, opisy w formacie DOC),

    c) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

    4) Kosztorysy i przedmiary-każda branża oddzielnie z opisem:

    a) w 3 egzemplarzach w formie pisemnej,

    b) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacje PDF oraz w formacie ATH.

    5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-każda branża oddzielnie:

    a) w 3 egzemplarzach w formie pisemnej,

    b) w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w formacie DOC.

    6)Makieta, Wizualizacja na planszach i formie elektronicznej na płycie CD, rzuty sprzedażowe

    W formie elektronicznej na płycie CD (link do przykładowego rzutu pomieszczeń do celów sprzedaży:

    http://www.technopark.kielce.pl/pl/co_oferuje_park/wynajem_powierzchni/orange_inc

    Dokumentację należy złożyć w segregatorach, oddzielnie projekt budowlany i wykonawczy, dodatkowo.

    W osobnych segregatorach specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz osobno przedmiary i kosztorysy.

    Wszystkie dokumenty winne być opatrzone podpisem opracowujących i sprawdzających.

    Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym na wszystkich etapach prac, istotnych rozwiązań materiałowych oraz projektowych i architektonicznych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Okres udzielonej rękojmi / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Wadium w wysokości: 50.000 PLN-należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    a) wykonanych usług zawartych w JEDZ:

    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania.

    I podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

    A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał dwie dokumentacje projektowe każda związana z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na wykonanie: budynku biurowo-usługowego, co najmniej 4 kondygnacji, o powierzchni całkowitej min. 10 tyś m2, w tym parkingu podziemnego. O wartości szacunkowej inwestycji wg. kosztorysów inwestorskich lub faktycznej wartości robót zrealizowanych. 20.000.000 PLN brutto każda.

    Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane.

    W sposób należyty.

    b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego

    (Uwaga; Wykazując poniżej doświadczenie i wiedzę osób należy wykazać w JEDZ przy nabytym doświadczeniu dodatkowe informację takie jak datę nabycia doświadczenia i zleceniodawcę).

    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,

    A także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami (personel kluczowy):

    • projektant w specjalności architektonicznej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie jako projektant.

    W wymaganej branży oraz wykazanie się doświadczeniem w zaprojektowaniu obiektu budowlanego kubaturowego o powierzchni całkowitej min. 10 tys. m2 jako projektant w wymaganej specjalności.

    • projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie jako projektant.

    W wymaganej branży oraz wykazanie się doświadczeniem w zaprojektowaniu obiektu budowlanego kubaturowego o powierzchni całkowitej min. 10 tys. m2 jako projektant w wymaganej specjalności.

    • projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych-posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie jako projektant.

    W wymaganej branży oraz wykazanie się doświadczeniem w zaprojektowaniu obiektu budowlanego kubaturowego o powierzchni całkowitej min. 10 tys. m2 jako projektant w wymaganej specjalności.

    • projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych (niskoprądowych)-posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz wykazanie się doświadczeniem w projektowaniu obiektu budowlanego kubaturowego o powierzchni całkowitej min. 10 tys. m2 jako projektant w wymaganej specjalności.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    • projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie jako projektant.

    W wymaganej branży oraz wykazanie się doświadczeniem w zaprojektowaniu obiektu budowlanego kubaturowego o powierzchni całkowitej min. 10 tys. m2 jako projektant.

    W wymaganej specjalności.

    • projektant w specjalności drogowej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu.

    • projektant/ architekt wnętrz.

    — wskazana osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu wnętrz oraz wykazanie się doświadczeniem w zaprojektowaniu wnętrz obiektu budowlanego.

    O charakterze usługowym lub biurowym o powierzchni całkowitej projektowanych wnętrz min. 5 tys. m2 (do tej powierzchni nie zalicza się garaży, piwnic, archiwów, magazynów i podobnych pomieszczeń służących na wewnętrzne potrzeby posiadacza powierzchni).

    Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

    Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r.

    O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15.1.2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-14
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-14
   Local time: 09:15
   Place:

   Kielecki Park Technologiczny.

   25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 - sekretariat


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP,

  W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  I. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

  II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków

  3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

  5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego za kazuubiegania się o zamówienia publiczne

  7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawiez dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast.

  Dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

  III. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

  IV. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczenia. Następnie

  W wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.

  V. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

  W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

   W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

   26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

   26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

   26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

   26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

   26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

   W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

   26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

   26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

   26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

   26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

   26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-04

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Cleaning services Источник: TED

Forestry services Источник: TED

Psychiatrist or psychologist services Источник: TED

Environmental services Источник: TED

Forestry services Источник: TED