Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Dobra
Номер: 6750967
Дата публикации: 05-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Dobra
   Dobra 233
   Dobra
   34-642
   Poland
   Telephone: +48 183330020
   E-mail: sekretariat@gminadobra.pl
   Fax: +48 183330020-200
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,301335,2018.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap III


    Reference number: UG.ZZ.271.1.2018
   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w miejscowości Jurków o łącznej długości ok. 5,26 km oraz sieci wodociągowych rozdzielczych o łącznej długości ok. 20 km w miejscowościach Dobra, Porąbka, Chyszówki, Półrzeczki, Juków na terenie Gminy Dobra.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45232400, 45232410, 45232440, 45232460, 45100000, 45111200, 45111291, 45111300, 45112000, 45112100, 45112200, 45112210, 45112700, 45112710, 45233140, 45233142, 45233220, 45233320, 45236000, 45111000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Chyszówki, Półrzeczki, Jurków, Dobra, Porąbka na terenie Gmina Dobra.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra – etap III” składające się z następujących zadań:

    1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków” – zakres w aglomeracji (kwalifikowalny), z rur PVC-U fi 200 i 160 mm o łącznej długości 4.985,50 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów zbiorczych,przykanalików, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywację gruntów.

    2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków” –zakres poza aglomeracja (niekwalifikowalne), z rur PVC-U fi 200 mm o łącznej długości 273,00 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów zbiorczych, przykanalików,rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywacje gruntów.

    3. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Gruszowiec” – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE Ø 160 ÷ Ø40 mm (PN16) o długości ok. 0,880 km w miejscowości Dobra.

    4. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra” – koszty kwalifikowalne (w aglomeracji) - rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE fi 160 -fi 40 mm w miejscowościach Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra o dł. ok. 11,5 km.

    5. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra” – koszty niekwalifikowalne (poza aglomeracją) - rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE fi 160 - fi 40 mm w miejscowościach Półrzeczki, Chyszówki o dł. 3,37 km.

    6. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Porąbka” – koszty kwalifikowalne

    (w aglomeracji) budowa sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych, o średnicach dn 32-110 - długość wodociągu to ok. 2,11 km.

    7. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Porąbka” – koszty niekwalifikowalne (w aglomeracji) budowa sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych, o średnicach dn 32-110 - długość wodociągu to ok. 2,16 km

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacje projektowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pomocnicze przedmiary robót.

    Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja jakości i rękojmia / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-11-30
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wartości 50 % zamówienia podstawowego tj. wykonanie innych odcinków sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, podobnie jak podstawowy zakres zamówienia na warunkach określonych projekcie umowy.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPMP.05.03.02-12-0022/17
   13. Additional information:

    "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III" w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu.

    Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej JEDZ.

    W Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

    1.Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów

    1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

    5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000 000,00 zł.

    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

    Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.).

    Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy Ubezpieczenie OC zgodnie z § 17 wzoru umowy.

    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane 1. – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 2a do SIWZ - JEDZ i ewentualnie dołącza Zobowiązanie innych podmiotów, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, wykaz podwykonawców stanowiący złącznik nr 4 do SIWZ, dowód zapłaty wadium wnoszony w formie poręczeń i/lub gwarancji - w oryginale i jeżeli dotyczy pełnomocnictwo (w tym pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się).

    Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, również w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - składa każdy z Wykonawców.

    Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu (Załączniku nr 4 d SIWZ) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp.

    Żaden z wykonawców z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art. 24 ust. 1, oraz w 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane:

    Jedną polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o odcinku min. 10 km, oraz

    Drugiej polegającej na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej o minimalnej długości 3 km.

    — O łącznej minimalnej wartości obu robót w kwocie 3 000 000,00 PLN.

    2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wzór stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ;

    2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

    W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ;

    Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez min. jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

    Zamawiający żąda od wykonawcy, polegających na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych ogłoszeniu w Sekcji III pkt. 1.1), od pkt 1) do pkt 7).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Istotne dla stron postanowienia treści umowy określono we wzorze umowy stanowi załącznik do SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 144 ustawy Pzp lub zmiana będzie dotyczyła postanowień określonych w § 21 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

    Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia. Więcej informacji w SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-13
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-13
   Local time: 11:30
   Place:

   W Urzędzie Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233 – w sali konferencyjnej na I piętrze.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   1. Otwarcie ofert jest jawne.

   2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III" w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu.

  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-03

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction, foundation and surface works for highways, roads Источник: TED

Engineering design services Источник: TED

Low-floor buses Источник: TED

Environmental planning Источник: TED