Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
Номер: 6724018
Дата публикации: 30-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Forestry services Agricultural services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
   Dychów 6a
   Dychów
   66-626
   Poland
   Telephone: +48 683917855
   E-mail: Brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl
   Fax: +48 683838335
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  3. Main activity:
   Other activity: Lasy Państwowe Gospodarka Leśna
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2018.


    Reference number: SA.270.17.2017
   2. Main CPV code:
    77000000, 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77231500, 45340000, 45342000, 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77231500, 45340000, 45342000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac towarzyszących pozyskaniu drewna, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łąkowo - rolnej, jak również wznoszenie, konserwacja i demontaż ogrodzeń upraw leśnych z siatki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2018.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Wykonywanie usług leśnych na terenie leśnictwa: Bobrowice, Wełmice, Strużka, Gozdno;


   2. Additional CPV code(s):
    77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77231500, 45340000, 45342000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Teren Nadleśnictwa Brzózka, obręb leśny Bobrowice.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac towarzyszących pozyskaniu drewna, gospodarki łąkowo - rolnej, jak również wznoszenie, konserwacja i demontaż ogrodzeń upraw leśnych z siatki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2018.Część dla Pakietu I.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Samorealizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

    Dla Pakietu I w wysokości 58 000,00 PLN.


   9. Title:

    Wykonywanie usług leśnych na terenie leśnictwa: Szczawno, Brzeźnica, Pław, Lubiatów, Kukadło;


   10. Additional CPV code(s):
    77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77231500, 45340000, 45342000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Teren Nadleśnictwa Brzózka, obręb leśny Pław.


   12. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac towarzyszących pozyskaniu drewna, gospodarki łąkowo - rolnej, jak również wznoszenie, konserwacja i demontaż ogrodzeń upraw leśnych z siatki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2018.Część dla Pakietu III.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Samorealizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.


   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

    Dla Pakietu III w wysokości 73 000,00 PLN.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 221-459352
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: Pakiet I
  Title:

  Wykonywanie usług leśnych na terenie leśnictwa: Bobrowice, Wełmice, Strużka, Gozdno;


  Contract No: 2
  Lot No: Pakiet III
  Title:

  Wykonywanie usług leśnych na terenie leśnictwa: Szczawno, Brzeźnica, Pław, Lubiatów, Kukadło;


 1. Additional information

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

  Dla Pakietu I w wysokości 58 000,00 PLN.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

   2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


   Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-12-29

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Источник: TED

Street-cleaning and sweeping services Источник: TED

Refuse and waste related services Источник: TED

Refuse and waste related services Источник: TED

Refuse and waste related services Источник: TED