Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Dobra
Номер: 6635580
Дата публикации: 29-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Dobra
   Dobra 233
   Dobra
   34-642
   Poland
   Telephone: +48 183330020
   E-mail: sekretariat@gminadobra.pl
   Fax: +48 183330020-200
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III


    Reference number: UG.ZZ.271.34.2017
   2. Main CPV code:
    45231300, 45232400, 45232410, 45232440, 45232460, 45100000, 45111200, 45111291, 45111300, 45112000, 45112100, 45112200, 45112210, 45112700, 45112710, 45233140, 45233142, 45233220, 45233320, 45236000, 45111000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w miejscowości Jurków o łącznej długości ok. 5,26 km oraz sieci wodociągowych rozdzielczych o łącznej długości ok. 20 km w miejscowościach Dobra, Porąbka, Chyszówki, Półrzeczki, Juków na terenie Gminy Dobra.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45232400, 45232410, 45232440, 45232460, 45100000, 45111200, 45111291, 45111300, 45112000, 45112100, 45112200, 45112210, 45112700, 45112710, 45233140, 45233142, 45233220, 45233320, 45236000, 45111000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Chyszówki, Półrzeczki, Jurków, Dobra, Porąbka na terenie Gmina Dobra.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra – etap III” składające się z następujących zadań:

    1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków” – zakres w aglomeracji (kwalifikowalny), z rur PVC-U fi 200 i 160 mm o łącznej długości 4.985,50 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów zbiorczych,przykanalików, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywację gruntów.

    2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków” –zakres poza aglomeracja (niekwalifikowalne), z rur PVC-U fi 200 mm o łącznej długości 273,00 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów zbiorczych, przykanalików,rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywacje gruntów.

    3. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Gruszowiec” – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE Ø 160 ÷ Ø40 mm (PN16) o długości ok. 0,880 km w miejscowości Dobra.

    4. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra” – koszty kwalifikowalne (w aglomeracji) - rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE fi 160 -fi 40 mm w miejscowościach Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra o dł. ok. 11,5 km.

    5. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Półrzeczki, Chyszówki, Jurków, Dobra” – koszty niekwalifikowalne (poza aglomeracją) - rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur trójwarstwowych PE fi 160 - fi 40 mm w miejscowościach Półrzeczki, Chyszówki o dł. 3,37 km.

    6. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Porąbka” – koszty kwalifikowalne

    (w aglomeracji) budowa sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych, o średnicach dn 32-110 - długość wodociągu to ok. 2,11 km.

    7. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Dobra, Porąbka” – koszty niekwalifikowalne (w aglomeracji) budowa sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych, o średnicach dn 32-110 - długość wodociągu to ok. 2,16 km

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacje projektowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pomocnicze przedmiary robót.

    Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja jakości i rękojmia / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III" w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu

    Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 204-419969
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III


 1. Additional information

  "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap III" w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu

  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-12-27

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Court building construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w budynku mieszkalnym w Gdyni przy ul. Godebskiego 10 m. 36 Источник: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”