Agricultural services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Miasto Konin
Номер: 6635197
Дата публикации: 29-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Agricultural services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miasto Konin
   Plac Wolności 1
   Konin
   62-500
   Poland
   Telephone: +48 632401138
   E-mail: zamowienia@konin.um.gov.pl
   Fax: +48 632401135
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.konin.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA


    Reference number: WP.271.30.2017
   2. Main CPV code:
    77100000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiot zamówienia obejmuje:

    — pielęgnację rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

    — sadzenie drzew i krzewów,

    — pielęgnację trawników,

    — utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

    — utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,

    — uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    one lot onlyMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
  2. Description
   1. Title:

    REJON I - UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    77100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Konin.


   4. Description of the procurement:

    Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    — pielęgnację rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

    — sadzenie drzew i krzewów,

    — pielęgnację trawników,

    — utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

    — utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,

    — uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-04-01
    End: 2019-03-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Kryteria oceny ofert:

    1. Cena oferty (C): waga: 60 %

    2. Doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %

    3. Czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie, faksem lub e- mailem (Cr): waga 10 %.


   14. Title:

    REJON II - UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    77100000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Konin.


   17. Description of the procurement:

    Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    — pielęgnację rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

    — sadzenie drzew i krzewów,

    — pielęgnację trawników,

    — utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

    — utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,

    — uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-04-01
    End: 2019-03-31
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Kryteria oceny ofert:

    1. Cena oferty (C): waga: 60 %

    2. Doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %

    3. Czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie, faksem lub e- mailem (Cr): waga 10 %.


   27. Title:

    REJON III - UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    77100000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Konin.


   30. Description of the procurement:

    Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    — pielęgnację rabat kwiatowych, drzew i krzewów,

    — sadzenie drzew i krzewów,

    — pielęgnację trawników,

    — utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,

    — utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,

    — uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-04-01
    End: 2019-03-31
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Kryteria oceny ofert:

    1. Cena oferty (C): waga: 60 %

    2. Doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %

    3. Czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie, faksem lub e- mailem (Cr): waga 10 %.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    I. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę co najmniej:

    a) dla Rejonu I – 120 000,00 PLN,

    b) dla Rejonu II - 230 000,00 PLN,

    c) dla Rejonu III - 200 000,00 PLN

    W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca, na wezwanie zamawiającego, winien złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

    Z dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

    II. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (dokumenty podmiotów trzecich):

    1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/.

    3. Zamawiający ocenia, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty zdolność techniczna lub zawodowa, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

    4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. III.1.2) i III.1.3).

    6. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

    1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

    3) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia,

    4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Cd w zakresie wymaganych w postępowaniu dokumentów.

    1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd).

    Instrukcja wypełniania JEDZ na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    2. W przypadku składania oferty wspólnej JEDZ składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

    4. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:

    1) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej o powierzchni i wartości:

    a) dla R I–co najmniej 25 ha, o wartości co najmniej 80 tys. PLN każda,

    b) dla R II–co najmniej 40 ha, o wartości co najmniej 160 tys. PLN każda,

    c) dla R III–co najmniej 30 ha, o wartości co najmniej 100 tys. PLN każda.

    2) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. dla każdego REJONU co najmniej:

    a) 7 szt. kosiarek + 4 szt. kosiarek samobieżnych (traktorki),

    b) 2 pojazdami samochodowymi z przeznaczeniem do wywozu liści sukcesywnie po ich zgrabieniu,

    c)1 szt. rębarki do gałęzi,

    d)1 szt. frezarki do frezowania pni.

    3) skieruje do wykonania zamówienia osoby umożliwiające realizację zam. na odpowiednim poziomie jakości, tj. co najmniej:

    Dla R I:

    a) 6 osób do wykonania na bieżąco i w terminie poszczególnych czynności wymaganych przy należytym utrzymaniu, pielęgnacji i porządkowaniu zieleni objętej przedmiotem zamówienia, w tym:

    — 2 osoby do wykonania prac dot. pielęgnacji zieleni miejskiej, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14, 17,18,21,27,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. porządkowania terenów, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.:9,11,19,22,25,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. utrzymania małej architektury, tj; m.in. urządzenia zabawowe, ławki, kosze, siłownie, ogrodzenia placów zabaw, pomniki, fontanny, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.: 15,16,20,23,24,26.

    b) 1 osobę do nadzorowania wykonywanych prac w zakresie utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej, legitymującą się co najmniej średnim wykształceniem i przeszkoleniem w zakresie dot. konserwacji i utrzymania zieleni, a także co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej.

    Dla R II:

    a) 8 osób do wykonania na bieżąco i w terminie poszczególnych czynności wymaganych przy należytym utrzymaniu, pielęgnacji i porządkowaniu zieleni objętej przedmiotem zamówienia, w tym:

    — 4 osoby do wykonania prac dot. pielęgnacji zieleni miejskiej, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 16,17,18,21, 22,33,34,38,42,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. porządkowania terenów, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.:10,23,36,39,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. utrzymania małej architektury, tj; m.in. urządzenia zabawowe, ławki, kosze, siłownie, ogrodzenia placów zabaw, pomniki, fontanny, budki dla ptaków, wybieg dla psów, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w pkt.: 13,14,15,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 35,37,40,41,43.

    b) 1 osobę do nadzorowania wykonywanych prac w zakresie utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej, legitymującą się co najmniej średnim wykształceniem i przeszkoleniem w zakresie dot. konserwacji i utrzymania zieleni, a także co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Dla R III:

    a) 7 osób do wykonania na bieżąco i w terminie poszczególnych czynności wymaganych przy należytym utrzymaniu, pielęgnacji i porządkowaniu zieleni objętej przedmiotem zamówienia, w tym:

    — 3 osoby do wykonania prac dot. pielęgnacji zieleni miejskiej, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w punktach:1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15,21,29,31,35,36,37,38,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. porządkowania terenów, wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w punktach: 5,8,20,30,33,

    — 2 osoby do wykonania prac dot. utrzymania małej architektury, tj; m.in. urządzenia zabawowe, ławki, kosze, siłownie, ogrodzenia placów zabaw, pomniki, fontanny, tablice inf., wyszczególnionych w form. cenowym na 2018 r. w punktach: 11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,32,34,39.

    b) 1 osobę do nadzorowania wykonywanych prac w zakresie utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej, legitymującą się co najmniej średnim wykształceniem i przeszkoleniem w zakresie dot. konserwacji i utrzymania zieleni, a także co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej.

    W przypadku składania oferty wspólnej, ww warunki zostaną uznane przez zamawiającego za spełnione, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.

    W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca winien złożyć:

    1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

    2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

    Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

    3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

    4. Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    I Warunki umowy zawarte są w Zał. nr 6 do SIWZ.

    II 1. Zam. przewiduje możliwość dokonania zmian postan. umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru wyk., za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

    a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wyk.,

    b) zmniejszenia zakresu lub/ i terenu wykonywanych prac.

    2. Zasady wprowadzenia ww zmian:

    a) Wynagrodzenie wyk. może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek zam. lub wyk., zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego wyk. w związku z wystąpieniem ww okoliczności oraz wykazanie, wraz z załączeniem dowodów (w sytuacji, w w której jest to możliwe), wpływu zmiany na koszty wykonywania zamówienia przez wyk.

    b) W przypadku, o którym mowa w pkt 1a), kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa. cd w pkt VI.3)


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-06
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-06
   Local time: 11:15
   Place:

   Urząd Miejski w Koninie, Pl. Wolności 1, Wydział Prawny i Zamówień Publicznych pok. 307.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Kryteria oceny ofert:

  1. Cena oferty (C): waga: 60 %

  2. Doświadczenie zawodowe osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia (Dz): waga: 30 %

  3. Czas reakcji na zgłoszone interwencje przekazane telefonicznie, faksem lub e- mailem (Cr): waga 10 %.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
   ul.Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
   ul.Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-27

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Traffic-signal maintenance services Источник: TED

Supervision of project and documentation Источник: TED

Cleaning services Источник: TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works Источник: TED

Logging services Источник: TED