Environmental services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Номер: 6476691
Дата публикации: 23-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
   ul. Rotterdamska 9
   Gdynia
   81-337 Gdynia
   Poland
   Telephone: +48 586274470
   E-mail: a.pietrzak@port.gdynia.pl
   Fax: +48 586274765
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.port.gdynia.pl/wydarzenia
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Port-related activities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej infrastruktury na rozszerzonych terenach portu)”


    Reference number: ZU-227/SIWZ-53/DS-28/77/DM/17
   2. Main CPV code:
    90700000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac obejmujących wykonanie analiz oraz badań w 3 etapach:

    1) Etap I – polegać będzie na dokonaniu analizy dostępnych źródeł literaturowych;

    2) Etap II – polegać będzie na przeprowadzeniu badań terenowych – monitoringu organizmów występujących we wskazanym obszarze

    3) Etap III – polegać będzie na sporządzeniu Opracowania stanowiącego kompleksowe sprawozdanie z całości wykonanych prac oraz przygotowanie zbiorczych wyników zgodnie ze szczegółowym opisem dla każdego z zadań.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. IV SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Port Gdynia.


   4. Description of the procurement:

    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac obejmujących wykonanie analiz oraz badań w trzech etapach:

    1) Etap I – polegać będzie na dokonaniu analizy dostępnych źródeł literaturowych w oparciu o np.:

    a) zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zatoka Pucka (PLB 220005):

    http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/09/IOW_POIS_Sprawozdanie_PLB_ZP.pdf,

    b) zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032):

    http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/09/IOW_POIS_Sprawozdanie_zbiorcze_ZPIPH.pdf,

    c) informacje zawarte w bazie danych Monitoringu Ptaków Polski publikowanych na stronie Państwowego Monitoringu Środowiska: http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych,

    d) inne materiały literaturowe/ źródłowe/ badawcze;

    2) Etap II – polegać będzie na przeprowadzeniu badań terenowych – monitoringu organizmów występujących we wskazanym obszarze w tym w szczególności:

    a) Zadanie 1 - Badania awifauny na morzu w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005,

    b) Zadanie 2 - Badania wybranych lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005,

    c) Zadanie 3 - Badania lęgowych gatunków ptaków na falochronie wyspowym oraz pirsie węglowym Portu w Gdyni,

    d) Zadanie 4 - Inwentaryzacja składu gatunkowego ichtiofauny,

    e) Zadanie 5 - Inwentaryzacja makrozoobentosu.

    W szczególności zakres prac w ETAPIE II obejmuje:

    a) prace przygotowawcze – przygotowanie i mobilizacja niezbędnego sprzętu do prowadzenia prac, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, w tym, m.in. wskazanych w ust. 6 poniżej, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym systemu sprawozdawczości i kontroli wynikającego z metodologii prowadzenia badań i obserwacji,

    b) prace terenowe – prace badawcze, obserwacje terenowe,

    c) opracowanie pełnej dokumentacji dotyczącej szczegółowej metodyki przeprowadzonych badań, w tym zarchiwizowanie ścieżki z urządzenia GPS włączonego podczas każdej kontroli terenowej oraz opracowanie wektorowych warstw systemów informacji przestrzennej (GIS) w formacie Microstation (*.dgn), w układzie PUWG 2000 zawierającej przetworzone wyniki inwentaryzacji wg standardu danych GIS w ochronie przyrody,

    3) Etap III – polegać będzie na sporządzeniu Opracowania stanowiącego kompleksowe sprawozdanie z całości wykonanych prac oraz przygotowanie zbiorczych wyników zgodnie ze szczegółowym opisem dla każdego z zadań. Ponadto w Opracowaniu należy ocenić możliwe ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej infrastruktury na rozszerzonych terenach portu)” na przedmioty ochrony obszarów, spójność sieci i integralność obszarów:

    — Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105),

    Zatoka Pucka (PLB 220005),

    Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032).

    W przypadku stwierdzenia zagrożeń planowanej inwestycji na siedliska przyrodnicze należy zaproponować metody kompensacji.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdz. IV SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 365
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr lub ewidencja jest dostępny w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający uzna warunki dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

    a) posiada doświadczenie wyrażające się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi polegającej na wykonaniu monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej) obejmującej inwentaryzację makrozoobentosu i co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi polegającej na wykonaniu monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej) obejmującej inwentaryzację ichtiologiczną i co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi polegającej na wykonaniu monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej) obejmującej inwentaryzację ornitologiczną, których łączna wartość była nie niższa niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) netto,

    b) dysponuje co najmniej 3 (słownie: trzema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:

    1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. inwentaryzacji makroozoobentosu, posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych lub rolniczych specjalizacja: biologia morza lub oceanografia oraz 5 (słownie: pięcio) - letnie doświadczenie w pracach terenowych nad zoocenozą dna morskiego;

    1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. inwentaryzacji ichtiologicznej, posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych lub rolniczych, specjalizacja: biologia morza, ichtiologia lub rybactwo oraz 5 (słownie: pięcio) - letnie doświadczenie w pracach terenowych nad badaniem ichtiofauny;

    1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. inwentaryzacji ornitologicznej, posiadającą wykształcenie wyższe (zoolog lub biolog) oraz 5 (słownie: pięcio) - letnie doświadczenie w pracach terenowych nad badaniem ptaków na obszarach morskich;

    Przy czym doświadczenie w pracach terenowych należy rozumieć jako doświadczenie w wykonywaniu zakończonych inwentaryzacji lub badań lub monitoringów.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

    2. Wykonawcy zobowiązanie są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

    3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    1) pieniądzu;

    2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    3) gwarancjach bankowych;

    4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

    5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

    Szczegółowe informacje nt. wadium sa zawarte w rozdz. X SIWZ.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Szczegółowe warunki płatności za wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia określa par. 1 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, badanie braku podstaw wykluczenia z postępowania przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Spełnianie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

    3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-01
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-01
   Local time: 11:30
   Place:

   Siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, sala 121.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwolawcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Szczegółowe informacje nt. składania odwołań określone zostały w rozdz. XIX SIWZ.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Szczegółowe informacje nt. składania odwołań określone zostały w rozdz. XIX SIWZ.


   Krajowa Izba Odwolawcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-22

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Installation services of guidance and control systems Источник: TED

Electricity distribution and related services Источник: TED

Electricity distribution and related services Источник: TED

Railway transport services Источник: TED

Hire of buses and coaches with driver Источник: TED