Construction supervision services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Номер: 6476690
Дата публикации: 23-12-2017
Начальная цена контракта: 1 181 178 521 (RUB)
Оригинальная сумма: 73 704 000 (PLN)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   Targowa 74
   Warszawa
   03-734
   Poland
   Telephone: +48 914715892
   E-mail: ilona.mazurkiewicz@plk-sa.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://zamowienia.plk-sa.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
   ul. Korzeniowskiego 1 (pokój 219)
   Szczecin
   70-211
   Poland
   Contact person: 70-211
   Telephone: +48 914715892
   E-mail: ilona.mazurkiewicz@plk-sa.pl
   Internet address(es):
   Main address: https://zamowienia.plk-sa.pl
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Other activity: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zarządz. i sprawowanie nadzoru nad realizacją zad. inwest. w ram. Proj. „Prace na linii kol. E59 Poznań Gł. – Szczecin Dąbie” cz. 1 od km 0,000 do km 53,500 oraz cz. 3 od km 128,680 do km 195,170


    Reference number: IREZA5i-216-02/17
   2. Main CPV code:
    71520000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie” - część 1 od km 0,000 do km 53,500 oraz część 3 od km 128,680 do km 195,170.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 73 704 000.00 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71247000, 71521000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Linia kolejowa E 59 Poznań Główny-Szczecin Dąbie od km 0,000 do km 53,500 oraz od km 128,680 do km 195,170.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie” - część 1 od km 0,000 do km 53,500 oraz część 3 od km 128,680 do km 195,170.

    Zakres 1 - część 1:

    Kontrakt nr 4 – Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Poznań Główny – Rokietnica,

    Kontrakt nr 5 – Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Rokietnica – Wronki,

    Kontrakt nr 9 – Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Poznań Główny – Wronki.

    Zakres 2 - część 3:

    Kontrakt nr 6 - Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Słonice – Choszczno,

    Kontrakt nr 7 - Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Choszczno – Stargard,

    Kontrakt nr 8 - Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Stargard – Szczecin Dąbie SDA,

    Kontrakt nr 10 - Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji (CCS) oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie (LCS Stargard).

    Usługa będzie realizowana dla każdego Kontraktu w 3 Etapach:

    1) Etap 1 - wsparcia w prowadzeniu postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy Robót – Etap realizowany będzie od dnia wyznaczonego Poleceniem Zamawiającego, wydanym nie później niż 30 dni od zawarcia Umowy, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu nie później niż w terminie 90 dni od jej zawarcia, do dnia zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty,

    2) Etap 2 - realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia),

    3) Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty, realizowany od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 61 420 000.00 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 68
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    W ramach prawa opcji Zamawiający:

    1. Zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części usługi, polegającej na wsparciu Zamawiającego na Etapie 1, w całości lub w części, dla której ustanowiono odrębną płatność. O rezygnacji z realizacji części usługi, Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed rozpoczęciem przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności związanych z realizacją usługi w tym zakresie. Rezygnacja nastąpi poprzez oświadczenie złożone Wykonawcy w miejsce Polecenia lub poprzez niewydanie Polecenia w określonym w umowie terminie.

    2. Przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu 3, odrębnie dla każdego z Kontraktów ponad przewidziane w umowie 36 miesięcy o:

    a) 12 miesięcy;

    b) 24 miesiące;

    c) 36 miesięcy.

    O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji Etapu 3. Zamawiający może poinformować Wykonawcę o wydłużeniu czasu realizacji o 12 miesięcy, o 24 miesiące lub 36 miesięcy.

    W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 12 miesięcy, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu realizacji Etapu 3 o 12 miesięcy bądź o 24 miesiące.

    W przypadku wydłużenia czasu realizacji o 24 miesiące, na 3 miesiące przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o dalszym wydłużeniu czasu realizacji Etapu 3 o 12 miesięcy.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Nr Projektu: 2014-PL-TMC-0198-W
   13. Additional information:

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

    2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

    b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

    c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

    3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

    4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

    6. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w Jednolitym Dokumencie.

    7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    8. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument.

    9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem do udostępnienia zasobów.

    11. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz informację o Podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych Podwykonawców.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Cd.pkt III.1.1).

    12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

    13.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 15 lit. a) - h).

    14. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

    b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

    c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. b),

    d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

    e) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania– za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

    f) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    15. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

    a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

    d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

    e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Cd. z pkt III.1.2):

    f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

    g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

    h) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

    i) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.

    16. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

    a) w zakresie warunku określonego w pkt 2 lit. b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

    — posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 10 800 000,00 PLN,

    — posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

    Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. U. E.

    Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 14 lit. e)-f).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Cd. z pkt III.1.2):

    b) w zakresie warunku określonego w pkt 2 lit. c) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

    — wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda, polegających na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej, przy czym każda z tych usług musi dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych Świadectwem Przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 250 000 000,00 PLN brutto.

    Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. U. E.

    Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 14 lit. a)-c).

    — dysponowania następującymi osobami wchodzącymi w skład Stałego Zespołu Inżyniera:

    > Inżynier Projektu dla zakresu 1 cz. 1,

    > Specjalista ds. raportowania dla zakresu 1 cz. 1,

    > Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych dla zakresu. 1 cz. 1,

    > Inżynier Projektu dla zakresu 2 cz. 3,

    > Specjalista ds. raportowania dla zakresu 2 cz. 3,

    > Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych dla zakresu. 2 cz. 3,

    Zespół stały dla zakresu 1:

    > Inżynier Rezydent K4 i K5,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 2 osoby,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej - 2 osoby,

    Zespół stały dla zakresu 1 SRK:

    > Inżynier Rezydent K9,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 2 osoby,

    > Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

    Zespół stały dla zakresu 2:

    > Inżynier Rezydent K6, K7 i K8,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 2 osoby,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej - 2 osoby,

    Zespół stały dla zakresu 2 SRK:

    > Inżynier Rezydent K10,

    > Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 2 osoby,

    > Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

    Zespół stały przeglądu dokumentacji:

    > Koordynator zespołu przeglądu dokumentacji dla zakresu 1 cz. 1,

    > Koordynator zespołu przeglądu dokumentacji dla zakresu 2 cz. 3,

    Uwaga: Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

    Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 14 lit. d).

    Uwaga. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące wymagań Zamawiającego w zakresie wykształcenia, doświadczenia i uprawnień poszczególnych osób wymienionych w pkt 16 b) znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://zamowienia.plk-sa.pl.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 15 lit a) do d) składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

    UWAGA. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę (w szczególności przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://zamowienia.plk-sa.pl.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

    Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

    Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN.

    Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy, stanowiących Tom II SIWZ.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

    2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

    3. W przypadku składania Oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 16 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

    4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-02
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-02
   Local time: 10:30
   Place:

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, pokój 219.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otwarcie ofert jest jawne. Każdy jest uprawniony do udziału w otwarciu ofert.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

   2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

   6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

   2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

   4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

   6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

   7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-22

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Environmental services Источник: TED

Installation services of guidance and control systems Источник: TED

Electricity distribution and related services Источник: TED

Electricity distribution and related services Источник: TED

Railway transport services Источник: TED