Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Номер: 6476681
Дата публикации: 23-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Forestry services Agricultural services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
   ul. Joannitów 13
   Wrocław
   50-525
   Poland
   E-mail: andrzej.kuziela@plk-sa.pl
   Fax: +48 717173370
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://zamowienia.plk-sa.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Railway services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie nowych pasów przeciwpożarowych wraz z wycinką drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu


    Reference number: 0661/IZ14GM/26182/09121/17/P (nr sprawy IZGMZ-216/433/2017)
   2. Main CPV code:
    77000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Wykonania nowych pasów przeciwpożarowych wraz z wycinką drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    77000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Sekcja Eksploatacji Wrocław Główny na wyznaczonych liniach kolejowych.


   4. Description of the procurement:

    Wykonania nowych pasów przeciwpożarowych wraz z wycinką drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący TOM III SIWZ.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 5
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    40 % wartości zamówienia podstawowego.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy w tym wskazanych w ust. 5 z wyłączeniem przesłanek określonych w:

    — ust. 1 pkt 13 lit.d. i pkt. 14 jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d,

    — ust. 5 pkt. 2-8.

    Oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8.2 IDW.

    2.Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    2.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

    2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

    2.3.Zdolności technicznej lub zawodowej.

    3. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia którego wzór stanowi załącznik nr 2(a,b) do IDW.

    4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    5. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazywania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący każdego z tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

    6. Wykonawca w Jednolitym Dokumencie Zamówienia wskazuje część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący każdego z tych podwykonawców.

    7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

    8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

    9.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa Oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW składa każdy z Wykonawców którzy złożyli ofertę (dotyczy również Wykonawców występujących wspólnie).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

    2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

    Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    W ramach wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na:

    1)wykonaniu 4 metrowych pasów przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych w ilości co najmniej 50 km w okresie ostatnich trzech lat.

    2)wycince drzew w ilości nie mniejszej niż 5000 szt.

    Wykonane usługi muszą być potwierdzone referencjami, wydanymi przez zamawiającego na rzecz którego były wykonane.

    2. Dysponuje 10 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

    — operatorami pilarek posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy pilarza - min. 8 osób,

    — pracownikami, posiadającymi ważne badania do prac na wysokościach – min. 2 osoby.

    3. Dysponuje dostępnością do niżej wymienionych narzędzi, maszyn do wykonani wycinki oraz sprzętu do wywozu drewna z lasu w celu realizacji zamówienia tj.:

    — pilarki spalinowe – min. 5 szt,

    — rębaki do gałęzi – min. 2 szt,

    — pojazdy do zrywki drewna – 2 szt,

    — pojazdy do wywozu pozyskanego drewna – min. 2 szt.

    Lub sprzętem równoważnym.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

    40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy PLN 00/100),

    2.Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy.

    3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w rozdziale 17 IDW,

    4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie ma być, co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

    5. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa zgodnie z rozdziałem 16 IDW.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Zgodnie z art. 23 ust Prawo zamówień publicznych.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Execution of the service is reserved to a particular profession
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy są zawarte w SIWZ - TOM II(WU).


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-04-13
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 12:15
   Place:

   PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

   Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.

   Ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław.

   Sala 200, II piętro.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   1. Jarosław Kulikowski

   2. Mikołaj Krzeczkowski

   3. Daniel Wysocki

   4. Dorota Skarul-Sajewicz

   5. Andrzej Kuziela


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Jarosław Kulikowski

  2. Mikołaj Krzeczkowski

  3. Daniel Wysocki

  4. Dorota Skarul-Sajewicz

  5. Andrzej Kuziela


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-784
   Poland
   Contact person: 02-784
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

   Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 20 IDW.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

   Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 20 IDW.


   Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-784
   Poland
   Contact person: 02-784
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 2245878000
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-22

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Feasibility study, advisory service, analysis Источник: TED

Services related to the oil and gas industry Источник: TED

Construction supervision services Источник: TED

Environmental services Источник: TED

Installation services of guidance and control systems Источник: TED