Construction work for gas pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
   ul. Mszczonowska 4
   Warszawa
   02-337
   Poland
   Telephone: +48 222201799
   E-mail: anna.taran@gaz-system.pl
   Fax: +48 222201874
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.gaz-system.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Production, transport and distribution of gas and heat
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola - Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


    Reference number: ZP/2017/12/0119/PI
   2. Main CPV code:
    45231220
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    1. Przedmiotem Zamówienia jest Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola - Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    44160000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem Zamówienia jest Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola - Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 28
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - pkt 23) z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm. -zwanej dalej „Ustawą").

    2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

    Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem".

    a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1Ustawy:

    1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

    Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w Sekcji VI.3) ogłoszenia oraz dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 78 000 000 PLN (siedemdziesiąt osiem milionów PLN).

    2. Potwierdzą posiadanie:

    — średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 317.000.000 PLN (trzysta siedemnaście milionów PLN),

    — przychodu netto ze sprzedaży za ostatni zakończony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 317.000.000 PLN (trzysta siedemnaście milionów PLN).

    3. Potwierdzą, że wskaźnik płynności bieżącej za ostatni zakończony rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jest nie mniejszy niż 1,00. Wskaźnik płynności bieżącej zostanie wyliczony zgodnie z następującym wzorem: aktywa obrotowe (bez należności handlowych powyżej 12 mies. prezentowanych w aktywach obrotowych, jeżeli występują) / [zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań handlowych powyżej 12 mies. prezentowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych, jeżeli występują) + rezerwy krótkoterminowe prezentowane w zobowiązaniach długoterminowych (jeżeli występują)+ bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (jeśli występują i nie są już ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych)].

    W zakresie warunku określonego w ust. 3 powyżej, Zamawiający dokona przeliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1Ustawy:

    1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 78 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnianie warunku udziału w Postępowaniu określonego w Sekcji III.1.2) pkt 1.

    Uwaga:

    Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.1.2) pkt 1, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.2) pkt 1) dotyczącego tych podmiotów.

    2) Część sprawozdania finansowego, tj. w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości to wraz z opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu finansowym, z okresu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.2) pkt 2. i 3.powyżej.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o następujących parametrach spełnionych łącznie:

    a) o długości co najmniej 15 km,

    b) o ciśnieniu co najmniej MOP 6,3 MPa,

    c) o średnicy co najmniej DN 700,

    d) z rur stalowych w gatunku co najmniej L485 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lubEN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L,

    e) którego część liniowa była spawana w sposób zmechanizowany.

    Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej.

    2. Posiadają zatwierdzoną technologię spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1.Technologia spawania winna dotyczyć wykonania w sposób zmechanizowany złącza doczołowego rur ze staliw gatunku co najmniej L485 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L. Złącze próbne (egzaminacyjne) winno być wykonane na rurze o średnicy co najmniej DN 700 i grubości ścianki co najmniej 12 mm.

    3.Dysponują lub będą dysponować:

    1) co najmniej 20 kompletami urządzeń do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 1000.

    2) nie mniej niż 4 zespołami układkowymi. Każdy taki zespół układkowy winien składać się co najmniej z:

    a) 5 szt. dźwigowych jednostek sprzętowych w przedziale od 50 ton do 74,99 ton udźwigu (każda dźwigowa jednostka sprzętowa), lub

    b) 4 szt. dźwigowych jednostek sprzętowych o udźwigu równym lub wyższym niż 75 ton (każda dźwigowa jednostka sprzętowa).

    4. Dysponują lub będą dysponować laboratorium jakości badań nieniszczących złączy spawanych, które musi posiadać akredytację zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca może również wykazać się dysponowaniem laboratorium jakości badań nieniszczących złączy spawanych, które posiada świadectwo uznania lub świadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

    Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej.

    5. Dysponują lub będą dysponować laboratorium jakości badań niszczących złączy spawanych, które musi posiadać akredytację zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca może również wykazać się dysponowaniem laboratorium jakości badań niszczących złączy spawanych, które posiada świadectwo uznania lub świadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

    Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej.

    6. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym:

    a) Kierownikiem Projektu,

    b) Kierownikiem Budowy,

    c) Kierownikiem Robót Technologicznych A,

    d) Kierownikiem Robót Technologicznych B,

    e) Kierownikiem Robót Sanitarnych,

    f) Kierownikiem Robót Elektrycznych,

    g) Kierownikiem Robót Drogowych,

    h) Kierownikiem Robót Konstrukcyjno-Budowlanych,

    i) Kierownikiem Robót Telekomunikacyjnych,

    j) Kierownikiem Nadzoru Robót Spawalniczych,

    k) Specjalistą ochrony przeciwkorozyjnej,

    l) Specjalistą ds. BHP,

    n) Specjalistą ds. automatyki.

    Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000.000 PLN (słownie: osiem milionów PLN).


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-25
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-25
   Local time: 11:00
   Place:

   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

  2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 Ustawy.

  3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych.

  4. Zamówienia podobne polegają na powtórzeniu realizacji zakresu, który jest objęty dokumentacją niniejszego Postępowania tj. jest zgodne z jego przedmiotem.

  5. Zakres ramowy zamówień podobnych wyznacza Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszego Zamówienia, który został dookreślony dokumentacją Postępowania, w szczególności OPZ i Dokumentacja Projektową i STWIORB.

  6. Zamawiający przewiduje, że udzieli zamówień podobnych w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia, przy czym zastrzega, że możliwość udzielenia zamówień podobnych może być zrealizowana maksymalnie w terminie 1 roku od dnia zakończenia realizacji niniejszego Zamówienia (Odbioru Końcowego w rozumieniu projektu Umowy).

  7. Zamówienia podobne będę realizowane na podstawie odrębnych umów od umowy stanowiącej przedmiot niniejszego Zamówienia.

  8. Z inicjatywą udzielenia zamówień podobnych każdorazowo występuje Zamawiający kierując zaproszenie do negocjacji do dotychczasowego Wykonawcy.

  9. Strony w dobrej wierze podejmą się negocjacji w celu określenia warunków przyszłej umowy. W przypadku osiągnięcia porozumienia Strony zawrą umowę.

  11. Kontynuacja treści Sekcji III.1.1) ogłoszenia:

  5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

  6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

  8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

  a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy.

  b) pkt 2) – pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy treści Sekcji III.1.1) i SekcjiIII.1.3) znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587803
   Internet address: www.uzp.gov/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-15

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Engineering design services Источник: TED

Meal-preparation services Источник: TED

Construction supervision services Источник: TED

Refuse and waste related services Источник: TED

Refuse collection services Источник: TED