Construction work for gas pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Номер: 5668116
Дата публикации: 23-11-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for gas pipelines construction work for pipelines Gas pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
   ul. Mszczonowska 4
   Warszawa
   02-337
   Poland
   Telephone: +48 222201833
   E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
   Fax: +48 222201874
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa Zdzieszowice-Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


    Reference number: ZP/2017/09/0087/PI
   2. Main CPV code:
    45231220
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa Zdzieszowice-Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-11-21
 3. Original notice reference
  2017/S 184-377687
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.1
   Place of text to be modified: III.1.1
   Instead of:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm. -zwanej dalej „Ustawą”).

   2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

   Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

   a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

   1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

   Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w Sekcji VI.3) ogłoszenia oraz dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


   Read:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą".

   2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

   Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem

   W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   a) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

   1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

   Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w Sekcji VI.3) ogłoszenia oraz dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

   2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 Ustawy.

   3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotychczasowemu Wykonawcy robót

   budowlanych.

   4. Zamówienia podobne polegają na powtórzeniu realizacji zakresu, który jest objęty dokumentacją niniejszego

   Postępowania tj. jest zgodne z jego przedmiotem.

   5. Zakres ramowy zamówień podobnych wyznacza Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszego Zamówienia, który

   został dookreślony dokumentacją Postępowania, w szczególności OPZ i Dokumentacja Projektową i STWIORB.

   6. Zamawiający przewiduje, że udzieli zamówień podobnych w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia,

   przy czym zastrzega, że możliwość udzielenia zamówień podobnych może być zrealizowana maksymalnie w terminie 1 roku od dnia zakończenia realizacji niniejszego Zamówienia (Odbioru Końcowego w rozumieniu

   projektu Umowy).

   7. Zamówienia podobne będę realizowane na podstawie odrębnych umów od umowy stanowiącej przedmiot

   niniejszego Zamówienia.

   8. Z inicjatywą udzielenia zamówień podobnych każdorazowo występuje Zamawiający kierując zaproszenie do

   negocjacji do dotychczasowego Wykonawcy.

   9. Strony w dobrej wierze podejmą się negocjacji w celu określenia warunków przyszłej umowy. W przypadku

   osiągnięcia porozumienia Strony zawrą umowę.

   11. Kontynuacja treści Sekcji III.1.1) ogłoszenia:

   5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

   lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie

   płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

   w sprawie spłat tych należności.

   6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

   ubiegania się o zamówienia publiczne.

   7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w

   ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

   8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

   dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

   a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

   równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

   dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy.

   b) pkt 2) – pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

   miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

   zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

   lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

   Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy treści Sekcji III.1.1) i Sekcji

   III.1.3) znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3)

   ogłoszenia.


   Read:

   1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

   2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 Ustawy.

   3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych.

   4. Zamówienia podobne polegają na powtórzeniu realizacji zakresu, który jest objęty dokumentacją niniejszego

   Postępowania tj. jest zgodne z jego przedmiotem.

   5. Zakres ramowy zamówień podobnych wyznacza Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszego Zamówienia, który

   został dookreślony dokumentacją Postępowania, w szczególności OPZ i Dokumentacja Projektową i STWIORB.

   6. Zamawiający przewiduje, że udzieli zamówień podobnych w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia,

   przy czym zastrzega, że możliwość udzielenia zamówień podobnych może być zrealizowana maksymalnie

   w terminie 1 roku od dnia zakończenia realizacji niniejszego Zamówienia (Odbioru Końcowego w rozumieniu

   projektu Umowy).

   7. Zamówienia podobne będę realizowane na podstawie odrębnych umów od umowy stanowiącej przedmiot

   niniejszego Zamówienia.

   8. Z inicjatywą udzielenia zamówień podobnych każdorazowo występuje Zamawiający kierując zaproszenie do

   negocjacji do dotychczasowego Wykonawcy.

   9. Strony w dobrej wierze podejmą się negocjacji w celu określenia warunków przyszłej umowy. W przypadku osiągnięcia porozumienia Strony zawrą umowę.

   10. Kontynuacja treści Sekcji III.1.1) ogłoszenia:

   5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

   6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

   7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

   8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

   a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy,

   b) pkt 2) – pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

   Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy treści Sekcji III.1.1) i Sekcji III.1.3) znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogłoszenia.


  2. Other additional information

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work Источник: TED

Water-treatment plant construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED