Refuse and waste related services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Gierałtowice, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Номер: 4204947
Дата публикации: 12-09-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Gierałtowice, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
   ul. Księdza Roboty 48
   Gierałtowice
   44-186
   Poland
   Telephone: +48 323011350/+48 323011390
   E-mail: zp@gieraltowice.pl
   Fax: +48 323011306/+48 323011341
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


    Reference number: PN/10/2017
   2. Main CPV code:
    90500000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w każdym z 4 sołectw gminy Gierałtowice, tj. Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

    Zamówienie obejmuje również wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki i pojemniki na komunalne odpady segregowane.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90513100, 90512000, 90511000, 90533000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki, Chudów.


   4. Description of the procurement:

    1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w każdym z 4 sołectw gminy Gierałtowice, tj. Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

    Zamówienie obejmuje również wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki i pojemniki na komunalne odpady segregowane.

    2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:

    a. powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:

    — ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),

    — ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),

    — rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),

    — rozporządzenie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676),

    — rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19),

    b. obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego (dalej WPGO),

    c. uchwałami regulującymi zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projekt umowy.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-06-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

    1.1.1. Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice,

    1.1.2. Posiada wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

    Dokumentami potwierdzającymi spełnienia w/w warunku są:

    a. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (pozwolenia, zaświadczenia, wypisy itp.).

    Szczegółowy opis oceny spełnienia warunku opisano w SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

    1.2.1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800 000 PLN,

    1.2.2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000 PLN.

    Dokumentami potwierdzającymi spełnienia w/w warunku są:

    a. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    b. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 800 000 PLN;

    Szczegółowy opis oceny spełnienia warunku opisano w SIWZ.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

    1.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy dwie usługi z których każda polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z co najmniej 2.500 nieruchomości zamieszkałych i od co najmniej 10.000 mieszkańców, świadczone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o wartości w okresie realizacji usługi nie niższej niż 800.000 brutto złotych każda.

    1.3.2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

    a) posiada pojazdy do odbioru odpadów, spełniające wymagania techniczne określone odpowiednimi przepisami, w ilości co najmniej:

    3 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym 1 pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych budynkami, krawężnikami i chodnikami dojazdach, spełniające normy emisji spalin co najmniej EURO 3 (lub równoważna),

    1 samochód bez funkcji kompaktującej, do odbioru odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,

    1 samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,

    1 pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,

    1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do odbierania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.

    b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową z zapleczem techniczno – biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,

    c) ma zapewnione prawo do korzystania z instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, tj.

    Regionalnej/nych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wymienionej/ych w Uchwale Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.4.2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 2854) w regionie właściwym do siedziby Zamawiającego,

    zakładów zagospodarowania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów lub innej/ych instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów objętych zamówieniem, zgodnie zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach,

    d) posiada oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie,

    e) posiada sprzęt fotograficzny, który umożliwi sporządzenie dokumentacji fotograficznej w przypadkach opisanych w niniejszej specyfikacji,

    f) dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem, posiadającym niezbędne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają na personel obowiązek posiadania takich uprawnień.

    2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

    3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli:

    a. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,

    b. jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu usług wskazanych w rozdz. V pkt 1.3.1, a pozostałe warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać łącznie.

    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zgodnie z zapisami SIWZ. Szczegółowy opis oceny spełnienia warunku opisano w SIWZ.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-17
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 09:30
   Place:

   Oferty należy złożyć: w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych, pokój: 203.

   Otwarcie ofert odbędzie się: w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych, pokój: 203.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Osobami odpowiedzialnymi za postępowanie są: Marta Bruniany, Danuta Kozik.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  Luty 2019 r.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Osobami odpowiedzialnymi za postępowanie są: Marta Bruniany, Danuta Kozik.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 12a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Software package and information systems Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Refuse and waste related services Источник: TED

Real estate agency services on a fee or contract basis Источник: TED

Dog kennel services Источник: TED